Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. / YAŞLI BAKIMI

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1992-1993 Eğitim-Öğretim Yılında, Erciyes Üniversitesine bağlı olarak İlimizde hizmete açılmıştır. 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci almayarak, mevcut öğrenciler Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na nakil edilmiştir. İleriki yıllarda da öğrenci almayan yüksekokulumuz, 2007 yılında Nevşehir Üniversitesinin kurulmasıyla Nevşehir Üniversitesine bağlanmış olup, Nevşehir Üniversitesi İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı 2010-2011 eğitim öğretim yılında ön lisans düzeyinde örgün eğitim olarak eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere YAŞLI BAKIMI alanında ön lisans diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Ön Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Öğrencilerin fakültelere, yüksekokullara ve meslek yüksekokullarına kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Öğrenciler sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre, girecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme v eyerleştirme merkezine (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM tarafından bir programa yerleştirilen öğrenciler Üniversiteye kayıt işlemlerini yaptırır. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt için; a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların ise, denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış olmak, b) Aşağıda belirtilen sınavların birine girmiş ve bunlardan; 1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin ilgili birimine merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş bulunmak, 2) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin ilgili birimine merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş olmak, 3) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonucunda yeterli puanı almış ve ilgili birim tarafından yapılan özel yetenek sınavını başarmış olmak şartları aranır. Kayıt için gerekli belgeler; •Lise veya dengi okul diploması •ÖSYM’ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim Kurullarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yaşlı Bakımı bölümünde ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.


Program Profili

Yaşlı Bakımı bölümünün temel hedefi; yaşlı bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden belirlenen gereksinimleri doğrultusunda bakım işlerini yerine getiren, bakım işlerine yaşlı, aile ve toplumun katılımını sağlayan, evde ya da kurumda sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yaparak, yaşlı bireye bakım veren mezunlar yetiştirmektir. Yaşlı Bakımı Bölümü, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Yaşlı Bakımı Bölümü, öğrencilerini yaşlı bakımının verildiği birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Yaşlı Bakımı Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kamu ve Özel Huzurevleri/bakımevleri/rehabilitasyon Merkezleri, Üniversiteler, Sağlık Yüksek Okulları, Araştırma Kurumları, Mezunlar, Birey ve Aileler şeklinde özetlenebilir. Bölümümüz sahip olduğu eğitim ve araştırmacı öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Öğrencilerimiz öğretim elemanlarımız sorumluğunda huzurevleri ve bakım evlerinde uygulama yaparak, yaşlı bakımı ile ilgili becerilerini geliştirmektedirler. Ayrıca uygulama yaptıkları sahalarda sosyal içerikli projeler geliştirerek bölüm ve toplum arasındaki iletişimi olumlu yönde geliştirmektedirler. Bölümde verilen dersler yaşlı bakımı ile ilgili bilgi ve mesleki beceri kazandıran alan dersleri ile Tarih, Türkçe, İngilizce, Bilişim ve İletişim teknolojileri vb. derslerden oluşmaktadır.


Program Çıktıları

PÇ-1 •Yaşlı bakımı ile ilgili temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
PÇ-2 •Yaşlı bakımı ile ilgili ülkenin ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmeleri takip eder.
PÇ-3 •Yaşlı bakımı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
PÇ-4 •Yaşlı ile ilgili bedensel, ruhsal ve sosyal değişimi tanımlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimleri doğrultusunda bakım verir.
PÇ-5 •Yaşlı bakımı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
PÇ-6 •Mesleği ve yaşlı bakımı ile ilgili etik değerleri bilir ve bu değerleri gözeterek çözüm önerilerini geliştirir.
PÇ-7 •Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
PÇ-8 •Yaşlı bakımı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bağımlı ve bağımsız görevleri yerine getirir.
PÇ-9 •Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yapar.
PÇ-10 •Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
PÇ-11 •Yaşlı bireyin ve ailesinin sağlık hizmetlerine ulaşmasında yardımcı olur.
PÇ-12 •Yaşlı bakımı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak aileyi, toplumu ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PÇ-13 •Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre içinde proje ve etkinliklere katkı verir. Toplumun yaşlı bakımına katılması yönünde bireyleri destekler.
PÇ-14 •Yaşlı bakımı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
PÇ-15 Yaşlı bireye verilen bakımının kalitesini ve sonuçlarını sağlık ekibi üyeleri ile değerlendirir.
PÇ-16 •Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
PÇ-17 •Gerek yaşlılarla gerekse toplumun diğer kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanarak iletişim kurar.
PÇ-18 •Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak yaşlı bakımı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PÇ-19 •Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Mezunların İstihdam Profili

Programdan mezun olanların istihdam alanları şöyle sıralanabilir: •Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine bağlı özel, vakıf ve devlet huzurevleri ve bakımevlerinde,•Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Aile Danışma Merkezlerinde,•Belediye Huzurevleri ve Bakımevlerinde• Geriatri Hastanelerinde ya da Hastanelerin Geriatri Servis ve Polikliniklerinde •Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel kurumlarda yürütülen yaşlı bakımı hizmetlerinde•Yaşlı Bakımevlerinde, Güçsüzler Yurdunda, Yaşlılar için Gündüz Merkezlerinde,• Sağlık Müdürlüklerine bağlı birimlerdeki yaşlıya yönelik evde bakım uygulamaları hizmetlerinde,• UNICEF, ILO ve Gönüllü Kuruluşlarda,• Yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi hizmet veren özel kuruluşlarda uzman gözetiminde çalışabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokul mezunları aşağıda belirtilen lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler: •Beslenme ve diyetetik •Fizyoterapi ve rehabilitasyon •Hemşirelik


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
YBP 109 TIBBİ TERMİNOLOJİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
YBP 103 ANATOMİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
AİT101 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
YBP 105 FİZYOLOJİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI I 2 Saat 2 Saat 1 Güz Zorunlu 5
TDL 101 TÜRK DİLİ I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
YBD 101 YABANCI DİL I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
YBP 107 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI I 4 Saat 4 Saat 1 Güz Zorunlu 5
YBP 101 YAŞLI HİZMETLERİ ALANINA GİRİŞ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
SDH 1 Seçmeli Ders Havuzu 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 6
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AİT102 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
YBP 106 FARMAKOLOJİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
YBP 108 PSİKOLOJİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
ENF 102 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI II 2 Saat 2 Saat 1 Bahar Zorunlu 5
TDL 102 TÜRK DİLİ II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
YBD 102 YABANCI DİL II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
YBP 104 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI II 2 Saat 6 Saat 1 Bahar Zorunlu 5
YBP 102 YAŞLI BESLENMESİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
YBP 120 YAZ STAJI I (15 İŞ GÜNÜ) 0 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
SDH 2 Seçmeli Ders Havuzu 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 6
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
YBP 211 BULAŞICI HASTALIKLAR 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
YBP 205 İLKYARDIM 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
YBP 207 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 2
YBP 203 TIBBİ DEONTOLOJİ VE ETİK 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 2
YBP 201 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI III 2 Saat 6 Saat 2 Güz Zorunlu 8
YBP 209 YAŞLILIKTA NÖROLOJİK HASTALIKLAR 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
SDH 3 Seçmeli Ders Havuzu 3 - Saat - Saat 2 Güz Seçmeli 9
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
YBP 206 GERİATRİK PSİKİYATRİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
YBP 204 MEŞGULİYET TERAPİSİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
YBP 212 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
YBP 216 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI IV 2 Saat 8 Saat 2 Bahar Zorunlu 8
YBP 208 YAŞLIDA KRONİK HASTALIKLAR 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
YBP 218 YAZ STAJI II (15 İŞ GÜNÜ) 0 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
SDH 4 Seçmeli Ders Havuzu 4 - Saat - Saat 2 Bahar Seçmeli 12
Toplam:
30

Seçmeli Ders Havuzu 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE 101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
YBP 119 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
YBP 121 İLETİŞİM BECERİLERİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
YBP 123 YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 2

Seçmeli Ders Havuzu 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE 101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
YBP 124 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
YBP 126 PROTOKOL BİLGİSİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
YBP 122 YARATICI DRAMA 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3

Seçmeli Ders Havuzu 3

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
YBP 217 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
YBP 213 FOTOĞRAFÇILIK 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
YBP 215 HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
İNG 217 MESLEKİ İNGİLİZCE I 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3

Seçmeli Ders Havuzu 4

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
YBP 224 ENGELLİLİK VE YAŞAM 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
YBP 222 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 2
YBP 220 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
ING 222 MESLEKİ İNGİLİZCE II 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
YBP 226 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ BİLİMLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.


Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 3 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 45 kişilik kapasiteye sahip ve projeksiyon cihaz bulunan sınıflarda yürütülmektedir.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres : Nevşehir Üniversitesi, İncekara SHMYO, Yaşlı Bakımı Bölümü 50300,NEVŞEHİR Web Adresi : http://incekarashmyo.nevsehir.edu.tr/ Tel : 0 384 228 10 00 Faks : 0 384 228 10 46