Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. / TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1992-1993 Eğitim-Öğretim Yılında, Erciyes Üniversitesine bağlı olarak İlimizde hizmete açılmıştır. 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci almayarak, mevcut öğrenciler Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na nakil edilmiştir. İleriki yıllarda da öğrenci almayan yüksekokulumuz, 2007 yılında Nevşehir Üniversitesinin kurulmasıyla Nevşehir Üniversitesine bağlanmış olup, Nevşehir Üniversitesi İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 2011-2012 eğitim öğretim yılında ön lisans düzeyinde örgün eğitim olarak eğitimine başlayacaktır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında çalışan kişidir.


Yeterlilik Düzeyi

Ön Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Meslek liselerinin; Tıbbi Sekreterlik,Tıp Sekreterliği bölümlerinden mezun olanlar “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almaları gerekir.


Önceki Öğrenimin Tanınması

ürk Yüksek Öğretim Kurullarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Adayların programdan mezun olabilmeleri için 86 ders saati zorunlu, 22 ders saati seçmeli olmak üzere toplam 108 ders saatini tamamlamaları, bununla birlikte adayların almış oldukları dersin ulusal kredi toplamı 90 ve AKTS Kredileri zorunlu 89, seçmeli 31 olmak üzere toplam 120 olmalıdır. Yine adayların programdan mezun olabilmesi için toplam 30 işgünü Yaz stajını (15 + 15) başarı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.


Program Profili

Sağlık kuruluşlarında, sekretarya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen; arşiv düzenleyip, geliştirebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan; çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerlerini yetiştirmektir.


Program Çıktıları

PÇ-1 • Kodlama için esas olan tıbbi kayıtlardan ICD-10 sistemini kullanarak kodlama yapabilir.
PÇ-2 • Ekrana ve klavyeye bakmadan on parmak yazma tekniğiyle konuşma hızında (en az 350 karakter/1dakika) yazabilir.
PÇ-3 • Ofis programlarına hakim bununla birlikte grafik, dizgi, tasarım konularında bilgi ve becerilere sahip olur.
PÇ-4 • İş yazıları, resmi ve özel yazışmaların yapılması konusunda gerekli becere sahip olur.
PÇ-5 • Kurumunu en iyi şekilde temsil eden, sıfır hata prensibi ile gönüllülük esasına dayalı uyumlu çalışanlar haline gelirler.
PÇ-6 • Empati ve insan ilişkileri konusunda yetenekli, yöneticisini asiste edebilirler.
PÇ-7 • Sürekli öğrenme isteğine sahip, görünüşü ve davranışları ile örnek bireyler olurlar.
PÇ-8 • Hasta hakları, iş ahlakı, etik kavramlar hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-9 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
PÇ-10 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre içinde proje ve etkinliklere katkı verir.
PÇ-11 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
PÇ-12 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak bölümleri ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PÇ-13 • Tıbbi dokümantasyon ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
PÇ-14 • Tıbbi dokümantasyon ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bağımlı ve bağımsız görevleri yerine getirir.
PÇ-15 • Tıbbi dokümantasyon ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yapar.
PÇ-16 Araştırma yapma yeterliklerini kazanır.
PÇ-17 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilir
PÇ-18 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisini kazanır.
PÇ-19 Mesleği için gerekli matematiksel hesaplama vce analizleri yapabilir.
PÇ-20 Temel mesleki kavram ve tanımları ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazanır.
PÇ-21 Mesleği ile ilgili etik değerleri özümser.
PÇ-22 Derslerde öğrendiklerini, bir işletmede kullanarak uygulamasını yapar ve iş hayatının çalışma koşullarını öğrenir.
PÇ-23 Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ile Atatürk ilke ve inkılâplarını tanır.
PÇ-24 Mesleki ve toplumsal alanda gelişim ve değişimin ajanı olur,
PÇ-25 Sosyal ve politik sorunların farkında olarak, toplum kalkınmasına katkı sağlar,
PÇ-26 Yaşam boyu öğrenme ve gelişim sorumluluğunu sürdürür, eleştirel düşünür ve etkili iletişim becerisine sahip olur,
PÇ-27 Mesleğin gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır,
PÇ-28 Bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgileri izler, takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar,
PÇ-29 Gerek bireyler gerekse toplumun diğer kesimleriyle, mevcut olanakları kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ-30 Mesleğin gelişimine katkı sağlayacak niteliklere sahip olur,

Mezunların İstihdam Profili

- Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehane hekimliklerinde, tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketlerinde, medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde, ambulans şirketlerinde görev alabilirler. - Halen kadro sorunu olmakla birlikte, sağlık alanında bu konuda yetişmiş elamanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kadro sorununun da gelecekte çözüleceği ümit edilmektedir. Ayrıca sayıları gittikçe artan özel hastanelerde de iş bulma şansı artmaktadır. - Hastanelerde tıbbi kayıtları, defterleri tutanların doktorlar ve özellikle hemşireler oldukları göz önüne alındığında, bu görevi yapacak tıbbi dokümantasyoncu ve sekreterlerin yetişmeleri halinde yüzbinlerce elemana ihtiyaç olacağı ortadadır. - Uluslararası düzeye açılan Türk Tıp Sisteminde yabancı dil bilen, hastalıkları ve ameliyatları uluslararası Koel Sistemi olan ICD - IO (ICD = International Clasification Of Disiaces) sistemi ile kodlayabilen, tıp diline hakim, anatomi, bilgisayar bilgileri ile donatılmış sekreterlere duyulan ihtiyaç çok fazladır. - Özel sağlık kuruluşlarında sekreter, arşivist, istatistik memuru olarak çalışabildikleri gibi ilaç tanıtım firmalarında da görev yapabilirler. - Çok iyi bilgisayar bilgisi ile donatılmış olmaları ve on parmak daktilo bilmeleri tıbbi yazılım büroları tarafından çok aranan eleman olmalarını sağlamaktadır. - Özel muayanehane hekimlerinin hasta randevu işlerini takip etmekte, doktorların bilimsel çalışmalarında yardımcı olmaktadırlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş

“Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde - Büro Yönetimi Öğretmenliği, - Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TDS 105 ANATOMİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
AİT 101 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
TDS 111 HASTALIKLAR BİLGİSİ I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
TDS101 ON PARMAK YAZIM TEKNİKLERİ 1 1 Saat 2 Saat 1 Güz Zorunlu 3
TDS 109 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI I 2 Saat 2 Saat 1 Güz Zorunlu 5
TDS 107 TIBBİ DÖKÜMANTASYON I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
TDS 103 TIBBİ TERMİNOLOJİ I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
TDL 101 TÜRK DİLİ 1 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
YBD 101 YABANCI DİL I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
SDH 1 Seçmeli Ders Havuzu 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 6
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AİT 102 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
TDS 108 BÜRO YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
TDS 106 HASTALIK BİLGİSİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
TDS 102 ON PARMAK YAZILIM TEKNİKLERİ II 1 Saat 2 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
ENF 102 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI II 2 Saat 2 Saat 1 Bahar Zorunlu 5
TDS 104 TIBBİ DÖKÜMANTASYON II 1 Saat 6 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
TDL 102 TÜRK DİLİ II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
YBD 102 YABANCI DİL II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
TDS 118 YAZ STAJI 1 0 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
SDH 2 Seçmeli Ders Havuzu 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 6
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TDS 203 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
TDS 207 SAĞLIK KURULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
TDS 209 SAĞLIK VE ETİK 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 2
TDS 205 SEKRETERLİK TEKNİKLERİ 3 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
TDS 201 TIBBİ DÖKÜMANTASYON III 1 Saat 6 Saat 2 Güz Zorunlu 6
TDS 211 YAZIŞMA TEKNİKLERİ 3 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 4
SDH 3 Seçmeli Ders Havuzu 3 - Saat - Saat 2 Güz Seçmeli 9
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TDS 206 BİOİSTATİSTİK 3 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 3
TDS 204 HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 3
TDS 208 İLK YARDIM 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
TDS 202 TIBBİ DÖKÜMANTASYON IV 1 Saat 6 Saat 2 Bahar Zorunlu 6
TDS 210 TIP KÜTÜPHANECİLİĞİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
TDS 212 YAZ STAJI 2 0 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
SDH 4 Seçmeli Ders Havuzu 4 - Saat - Saat 2 Bahar Seçmeli 12
Toplam:
30

Seçmeli Ders Havuzu 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE 101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
TDS 123 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
TDS 121 İLETİŞİM BECERİLERİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
TDS 129 MATEMATİK 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 2

Seçmeli Ders Havuzu 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TDS 120 FOTOĞRAFÇILIK 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
TDS 122 YARATICI DRAMA 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3

Seçmeli Ders Havuzu 3

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE 101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
TDS 221 HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
TDS 217 MESLEKİ YABANCI DİLLER 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
TDS 213 PSİKOLOJİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
TDS 219 YARATICI DRAMA 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3

Seçmeli Ders Havuzu 4

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE 101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
TDS 220 BÜRO MALZEME KULLANIMI 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
TDS 226 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 2
TDS 222 MEDİKAL MUHASEBE 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
TDS 216 MESLEKİ İNGİLİZCE II 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
TDS 218 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 2
TDS 224 WEB TASARIMI 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yazılı sınav Sözlü sınav Ev ödevleri Laboratuvar çalışması/sınavı Seminer/sunum Dönem ödevi


Mezuniyet Şartları

Adayların programdan mezun olabilmeleri için 86 ders saati zorunlu, 22 ders saati seçmeli olmak üzere toplam 108 ders saatini tamamlamaları, bununla birlikte adayların almış oldukları dersin ulusal kredi toplamı 90 ve AKTS Kredileri zorunlu 89, seçmeli 31 olmak üzere toplam 120 olmalıdır. Yine adayların programdan mezun olabilmesi için toplam 30 işgünü Yaz stajını (15 + 15) başarı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam zamanlı


Bölüm Olanakları

Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 2 öğretim üyesi ve 4 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 45 kişilik kapasiteye sahip ve projeksiyon cihaz bulunan sınıflarda yürütülmekte olup; 1 uygulama laboratuarı kullanılmaktadır.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres : Nevşehir Üniversitesi, İncekara SHMYO, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Nevşehir Üniversitesi Merkez Yerleşkesi NEVŞEHİR Web Adresi : http://incekarashmyo.nevsehir.edu.tr/ Tel : 0-384-228 10 00 Faks : 0-384- 228 10 46