Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ (YÜKSEK LİSANS)

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 2809 sayılı Kanunun ek 30’ uncu maddesine göre 25.12.2009 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulmuştur. Nevşehir Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 2011-2012 eğitim öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ alanında yüksek lisans diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Yüksek lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

İlan edilen alanlardan birinde lisans diplomasına sahip olmak, lisansüstü giriş sınavından (ALES) ilan edilen puanı almış olmak, ÜDS veya KPDS den ilan edilen puanı almış olmak.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Jeofizik Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasında 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasını elde etmesi gerekir.


Program Profili

Jeofizik Mühendisliği Bölümünün temel hedefi; Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalının temel prensiplerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip Jeofizik Mühendisliği yüksek lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan mezunlar yetiştirmektir. Jeofizik Mühendisliği Bölümü, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Jeofizik Mühendisliği Bölümü, öğrencilerini jeofiziğin kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Jeofizik Mühendisliği Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar; depremsellik, deprem riski ve heyelan araştırmaları, endüstriyel hammadde, radyoaktif mineral, maden, kömür, taş ocağı rezerv ve kalite, yeraltı suyu, petrol ve doğalgaz, jeotermal kaynak araştırmaları, mikro bölgeleme, bina, kooperatif, fabrika, sanayi tesisleri, havaalanları, gökdelen, baraj, nükleer santral yapılarının zemin araştırmaları, yeraltındaki arkeolojik zenginliklerimizin belirlenmesi, toprak ve yeraltı suyu kirliliği, doğalgaz yeraltı depolama alanları, çöp sahaları, evsel ve kimyasal atık depolama alanlarının araştırılması, doğalgaz ve petrol boru hatları korozyon araştırmaları, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), yerkabuğunun ve yeriçinin yapısı, bileşimi ve fiziksel özellikleri, atmosfer ve okyanus araştırmaları, gezegenler arası ortamın incelenmesi, diğer gezegenlerde yapılan jeofizik araştırmalar olarak verilebilir. Bu program mezunları, KPSS' den gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarında memur olarak atanabilmektedirler. Bölümümüz sahip olduğu eğitim ve araştırmacı öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Bölümümüzde TUBITAK destekli projeler yürütülmektedir. Yürütülen projeler ile öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlamaktadır. İstekli ve başarılı öğrencilerine araştırma laboratuarlarında araştırmalara katılma imkânı sunarak, öğrencilerini lisansüstü çalışma yapmaya yönlendirip, akademik kariyer yaparak ve akademisyen olarak hayatlarını kazanmalarını teşvik etmektedir. Bölümün müfredatındaki dersler, jeoloji, fizik, matematik, bilgisayar ve kimya olmak üzere farklı disiplinlerden bilgiler üzerine inşa edilmiştir, böylece öğrencileri geleceğe hazırlamayı hedeflemiştir.


Program Çıktıları

PÇ-1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili teknoloji konularda yeterli alt yapıya sahiptir ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri jeofizik mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.
PÇ-2 Jeofizik problemlerini uygun analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer.
PÇ-3 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci analiz eder, tasarlar ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
PÇ-4 Jeofizik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer, kullanır.
PÇ-5 Arazide jeofizik uygulama ve çalışma becerisi kazanır, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
PÇ-6 Bireysel olarak ve çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisine sahiptir.
PÇ-7 Maden, petrol ve doğal gaz, nadir bulunan yer materyalleri ve endüstriyel ham materyaller gibi doğal kaynakların aranması bilgisine sahiptir.
PÇ-8 Çevre ve arkeolojik problemleri araştırmalarında, toplumun ihtiyaç duyduğu altyapıları güven içinde yapılabilmesi için gerekli mühendislik problemlerini çözme becerisine sahiptir.
PÇ-9 Proje yönetimi, iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli, jeofizik mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
PÇ-10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar, en az bir yabancı dil kullanır.
PÇ-11 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
PÇ-12 Jeofizik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarındaki etkilerinin bilincinde, girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında, çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

Mezunların İstihdam Profili

Jeofizik Mühendisliği mezunlarının iş bulma imkânları genel olarak şöyle verilebilir: üniversiteler gibi kamu kurum ve kuruluşları, özel (jeofizik, jeoloji ve inşaat) şirketleri, belediyeler ve onlara bağlı kuruluşlar, ülkemizde araştırma ve üretim yapan yerli ve yabancı maden, petrol ve enerji şirketleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Etibank, Devlet Su İşleri, Afet İşleri Deprem Araştırma Enstitüsü, İller Bankası, Karayolları, Bakanlıklar (Bayındırlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı). Bu program mezunları, KPSS' den gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarında memur olarak atanabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Jeofizik Mühendisliği veya ilgili alanda yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar doktora programına devam edebilir. Bunun için ALES ve ÜDS (veya KPDS) sınavlarından ilan edilen puanları almış olmak gerekir.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
JFM500 SEMİNER 0 Saat 2 Saat 1 Güz Zorunlu 6
JFM801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 6
SCHVZYL1 SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 (YÜKSEK LİSANS) - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 18
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
JFM802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
SCHVZYL2 SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 (YÜKSEK LİSANS) - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 24
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
JFM527 TEZ ÇALIŞMASI 0 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 25
JFM801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 5
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
JFM528 TEZ ÇALIŞMASI 0 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 25
JFM802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 5
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 (YÜKSEK LİSANS)

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
JFM521 ELEKTRİK VE ELEKTROMANYETİK YORUMLAMA 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
JFM519 İLERİ ARKEOJEOFİZİK 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
JFM515 JEODİNAMİK 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
JFM503 JEOFİZİKTE VERİ TOPLAMA 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
JFM505 JEOFİZİKTE VERİLERİN İŞLENMESİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
JFM517 JEOMANYETİZMA VE PALEOMANYETİZMA 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
JFM509 KATI YER FİZİĞİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
JFM511 LEVHA TEKTONİĞİ VE DEPREMLER 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
JFM507 MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
JFM501 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
JFM513 YERALTI SU ARAMALARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6

SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 (YÜKSEK LİSANS)

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
JFM508 ÇEVRE JEOFİZİĞİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
JFM510 DEPREM KAYNAĞI FİZİĞİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
JFM516 GRAVİTE - MANYETİK YORUMLAMA 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
JFM502 İLERİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
JFM518 İLERİ SİSMOLOJİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
JFM506 JEOFİZİKTE PARALEL PROGRAMLAMA 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
JFM514 JEOFİZİKTE RADYOMETRİK ÖLÇMELER 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
JFM520 SİSMİK YORUMLAMA 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
JFM504 TERS ÇÖZÜM KURAMI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
JFM512 YERİÇİNİN FİZİĞİ VE KİMYASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmek için derslerde en az %70, uygulamalarda ise en az %80 devam şartını sağlamış olmaları gerekir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, kısa test vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.


Mezuniyet Şartları

Jeofizik Mühendisliği yüksek lisans programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam zamanlı


Bölüm Olanakları

Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 2 doçent, 1 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi ve 2 projeden burslu eleman ile yürütülmektedir. Veri-İşlem, sismik kırılma ve yansıma, elektrik özdirenç tomografi, doğal potansiyel, sismoloji ve Kapadokya doğal laboratuarları yüksek lisans öğrencilerimizin eğitimine önemli katkılar sunmaktadır. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan bilgisayar laboratuarından ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres: Nevşehir Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak. Jeofizik Müh. Böl. 50300, NEVŞEHİR Web Adresi: http://muh.nevsehir.edu.tr/jm Tel: 0-384-228 11 83 Faks: 0-384- 228 1037 Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Özcan ÇAKIR Tel: 0-384-228 1183 Bölüm AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Murat ERDURAN Tel: 0-384-228 1151