Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YÜKSEK LİSANS)

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 17 Mayıs 2007 tarih ve 5662 sayılı kanunla kurulmuştur. Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, 2009-2010 eğitim öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve tezini başarıyla tamamlayan öğrencilere TURİZM İŞLETMECİLİĞİ alanında yüksek lisans diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Yüksek Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Eşit Ağırlık puan türünden en az 55, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) en az 50 puan almaları gerekmektedir. Adayların sahip olması gereken asgari lisans mezuniyet not ortalaması 100 tam puan üzerinden en az 60.10 veya dörtlük sistemde en az 2.29 olması gerekmektedir. Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans programına, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakülteleri, Turizm Fakülteleri, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulları ile eşdeğerliği Enstitü Müdürlüğünce onaylanan Fakülte ve Yüksekokul mezunlarının müracaatları kabul edilmektedir. Başvuran adayların ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet notunun %20'si, yabancı dil notunun %20'si dikkate alınarak sıralama yapılmakta ve yapılan sıralama sonucuna göre kontenjanın iki katı kadar aday mülakat sınavına alınmaktadır. Sınava alınan adayların ALES puanının %55'i, lisans mezuniyet notunun %15'i, yabancı dil notunun %15'i, mülakat/yazılı sınavı notunun % 15'i dikkate alınarak ikinci bir sıralama daha yapılmaktadır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 55 olması gerekmektedir. İlan edilen kontenjan dahilinde en yüksek puandan en düşük puana doğru seçilen adaylar programa kayıt hakkı kazanırlar.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir öğrencinin; enstitüye asil öğrenci olarak kaydolmadan önceki son dört yarıyıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından asil öğrenci olarak alıp başardığı dersler veya lisans öğrencisi iken lisansüstü programlardan alıp başardığı dersler, danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kayıtlı olduğu programa aktarılabilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Turizm İşletmeciliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve tezini başarıyla tamamlaması gerekir.


Program Profili

Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans programının turizm sektörüne ve turizm eğitimine yönelik olmak üzere iki temel amacı bulunmaktadır. Programın birinci amacı, stratejik ve yönetsel karar verme konusunda turizm sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak yönetici adaylarını yetiştirmektir. Bu bağlamda, öğrencilere turizm sektörünün gelişmesinde önemli rol oynayacak bilgi ve becerilerin kazandırılması, yöneticilikte karşılaşabilecekleri sorunları analiz edebilmeleri ve problem çözme becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Programın diğer amacı ise öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilere bilimsel düşünme ve araştırma yapma becerisi kazandırmak ve onları doktora eğitimi için yeterli düzeye getirmek hedeflenmektedir.


Program Çıktıları

PÇ-1 Turizm İşletmeciliği alanında ve ilgili disiplinlerde sahip olduğu bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
PÇ-2 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri kavrar ve uygular.
PÇ-3 Turizm sektöründeki güncel konular ve sorunlar için yaratıcı ve pratik çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak alanıyla ilgili bir araştırmayı planlar, yürütür, değerlendirir ve rapor halinde sunar.
PÇ-5 Makro ve mikro ölçekte turizm plan ve politikaları konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olur.
PÇ-6 Ulusal ve uluslararası turizm işletmelerini etkin şekilde yönetebilmek için gerekli olan önemli işletmecilik ilkelerini bilir, eleştirel şekilde değerlendirir ve uygular.
PÇ-7 Turizm işletmeciliği ile ilgili rekabet stratejileri geliştirir ve uygular.
PÇ-8 Alanında uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde yürütür.
PÇ-9 Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan davranışlar ve yetkinlikler geliştirir.
PÇ-10 Edindiği bilgi ve becerileri analiz eder, eleştirel şekilde yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ-12 Turizm İşletmeciliği alanıyla ilgili bilgisayar yazılımı, bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ-13 Toplumsal ve mesleki etik değerleri kavrar, eleştirel bakış açısıyla değerlendirir ve uygun davranışlar geliştirir.
PÇ-14 Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim ve sunum becerileri gösterir.
PÇ-15 Sosyal adalet, kültürel değerler ve çevreye duyarlılık gibi konularda yeterli bilince sahip olur.

Mezunların İstihdam Profili

Mezunlarımızın iş bulma imkânları genel olarak iki alanda yoğunlaşmaktadır. Mezunlarımız, turizm ve ağırlama endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerde orta ve üst düzey yönetici veya üniversitelerde araştırmacı/öğretim elemanı olarak çalışabilmektedir.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TUİ501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 9
SCHVZ1 SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 21
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TUİ502 ANABİLİM DALI SEMİNERİ 0 Saat 3 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
TUİ504 UYGULAMALI İSTATİSTİK 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
SCHVZ2 SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 18
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TUİ803 TEZ ÇALIŞMALARI I 0 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 20
TUİ801 UZMANLIK ALAN DERSİ I 4 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 10
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TUİ804 TEZ ÇALIŞMALARI II 0 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 20
TUİ802 UZMANLIK ALAN DERSİ II 4 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 10
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS HAVUZU 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TUİ523 GİRİŞİMCİLİK 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
TUİ509 KALİTE YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
TUİ517 LİDERLİK TEORİLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
TUİ525 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
TUİ521 TURİSTİK TANITIM 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
TUİ515 TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
TUİ513 TURİZM HUKUKU 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TUİ507 TURİZM İŞLETMELERİ YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
TUİ503 TURİZM PAZARLAMASI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
TUİ511 TURİZM PLANLAMASI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
TUİ529 TURİZMDE GÜNCEL SORUNLAR 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
TUİ-531 TURİZMDE SOSYOLOJİK İNCELEMELER VE ARAŞTIRMALAR 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
TUİ-533 TURİZMDE YENİLİK YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
TUİ527 YÖNETİM İLKELERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7

SEÇMELİ DERS HAVUZU 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TUİ528 BİLİM FELSEFESİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TUİ524 ELEKTRONİK PAZARLAMA 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TUİ512 ETKİNLİK YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TUİ526 HİZMET PAZARLAMASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TUİ514 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TUİ506 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TUİ-534 ÖZEL İLGİ TURİZMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TUİ516 TURİZM İŞLETMELERİ YÖNETİM ETİĞİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TUİ510 TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TUİ532 TURİZM İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TUİ-532 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TUİ508 YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TUİ530 YÖNETİM TEORİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yüksek lisans öğrencilerinin en az CC notu almış olmaları gerekmektedir.


Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Anabilim dalımızda eğitim-öğretim faaliyetleri 1 profesör, 2 doçent ve 5 yardımcı doçent ile yürütülmektedir. Dersler, Turizm Fakültesi bünyesinde bulunan, bilgisayar ve projeksiyon cihazı ile donatılmış sınıflarda yürütülmektedir. Ayrıca turizm uzmanlık kütüphanesi ve 2 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Öğrenciler, gün boyunca açık olan internet laboratuarından ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres : Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, 50300, NEVŞEHİR Web Adresi : http://sbe.nevsehir.edu.tr/ Tel : 0-384-228 11 15 Faks : 0-384-228 11 16 Bölüm Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Duygu EREN Tel : 0-384-228 10 00 /1714 e-mail : deren@nevsehir.edu.tr Bölüm AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Duygu EREN Tel : 0-384-228 10 00/ 1714 e-mail : deren@nevsehir.edu.tr