Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / DIŞ TİCARET (TEZSİZ YÜKSEK LİSANS)

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 29 Mayıs 2007 tarihinde 26536 sayılı Resmi gazete’de ilanı ile yürürlüğe girmesi sonucu kurulmuştur. 2012–2013 Eğitim-Öğretim yılında Dış Ticaret Anabilim dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci alınmaya başlanmıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Yüksek Lisans


Yeterlilik Düzeyi

Program derslerinin (toplam 90 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Dış Ticaret alanında YÜKSEK LİSANS diploması almaya hak kazanırlar.


Kabul ve Kayıt Şartları

Programa öğrenci kabulü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Bakınız: https://dosyalar.nevsehir.edu.tr/123d3466fb768c9cadc9fbbc41686fba/neu-lisansustu-yonetmeligi.pdf


Önceki Öğrenimin Tanınması

Muafiyet işlemleri ilgili yönetmeliğe göre yapılır. Bakınız: https://dosyalar.nevsehir.edu.tr/8d3392bd9fd73394a41357ab63c82570/nevsehir-haci-bektas-veli-universitesi-muafiyet-ve-intibak-islemleri-yonergesi.pdf


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu program, dönem projesi dahil toplam 90 AKTS kredisinden ve 13 dersten oluşmaktadır. Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Mezuniyet için yeterli koşullar, alınan tüm derslerin başarılı bir şekilde tamamlanması ve 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olunmasıdır.


Program Profili

Bu programın temel amacı, mesleki alanda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağının kavranmasını sağlamaktır.


Program Çıktıları

PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-2 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PÇ-3 Dış Ticaret alanında temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-4 Dış Ticaret alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
PÇ-5 Dış Ticaret alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PÇ-6 Uluslararası ekonomi, finans, pazarlama ve hukuk alanlarındaki bilgilerini dış ticaret ile bağlantılı olarak geliştirebilir.
PÇ-7 İthalat ve ihracat süreci, finansmanı ve belgeleri konularında edindiği bilgiyi uygulamaya dönüştürebilir.
PÇ-8 Potansiyel pazar alternatiflerini araştırarak dış ticaret fırsatları yaratabilir ve uygun strateji geliştirebilir.
PÇ-9 Dış ticaret ile ilgili verileri toplayabilir, analiz edebilir, elde edilen bulguları raporlayabilir ve yorumlayabilir.
PÇ-10 İthalat ve ihracat mevzuatı ile ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerinin uygulamasını bilir ve bu bilgilerini bilgisayar paket programları yolu ile uygular.
PÇ-11 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini kavrar.
PÇ-12 Dış ticarette alternatif ödeme şekillerini bilir.
PÇ-13 Uluslararası ticaret ve lojistik ile ilgili karşılaşılan problemlerde nicel ve nitel yöntemleri kullanır.
PÇ-14 Gümrük mevzuatının uluslararası ticaret üzerindeki etkisini kavrar.
PÇ-15 Uluslararası para, sermaye ve mal hareketleriyle ilişkili olarak finansal piyasaların işleyişi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-16 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PÇ-17 İş hayatında karşılaşılan hukuksal sorunlarda hakkında çözüm geliştirebilme yeteneği kazanır.
PÇ-18 Bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
PÇ-19 Uluslararası ticareti ve yatırımları etkileyen ve düzenleyen uluslararası kuruluşların ve düzenlemelerin amaçlarını ve faaliyetlerini kavrar.
PÇ-20 Uluslararası ticaretin önemini ve ülke ekonomisindeki etkilerini değerlendirebilir.
PÇ-21 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.

Mezunların İstihdam Profili

Dış Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrencilerimiz, dış ticaret firmalarının planlama veya operasyon bölümlerinde, uluslararası alanda faaliyet gösteren firmaların finans ve pazarlama bölümlerinde, bankalar, yerel, bölgesel veya uluslararası ticari kuruluşlar gibi dış ticaret ile doğrudan ilgili organizasyonlarda, ticaret odaları vb. meslek kuruluşlarında, serbest bölgelerde ve kalkınma ajanslarında istihdam edilirler. Bu programdan mezun olanlar dış ticaret alanında girişimci olabilir veya akademik kariyerine devam edebilir.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Bütünleşik doktora koşullarını sağlayan öğrenciler doktora eğitimine devam edebilir.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
SEÇ-1 SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 30
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
SEÇ-2 SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 30
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
SEÇ-3 SEÇMELİ DERS HAVUZU 3 - Saat - Saat 2 Güz Seçmeli 30
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS HAVUZU 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
DTT-501 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
DTT-503 GENEL EKONOMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
DTT-507 GÜMRÜK MEVZUATI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
DTT-505 ULUSLARARASI EKONOMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
DTT-509 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6

SEÇMELİ DERS HAVUZU 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
DTT-508 DIŞ TİCARET FİNANSMANI 3 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 6
DTT-504 DIŞ TİCARET MUHASEBESİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
DTT-502 DIŞ TİCARET TEŞVİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
DTT-510 TÜRKİYE'NİN TİCARET ORTAKLARI VE YENİ PAZARLAR 3 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 6
DTT-506 ULUSLARARASI PAZARLAMA 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6

SEÇMELİ DERS HAVUZU 3

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
DTT-523 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE 3 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 6
DTT-527 DÖNEM PROJESİ 0 Saat 1 Saat 2 Güz Seçmeli 18
DTT-525 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK 3 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.


Mezuniyet Şartları

Bu program, dönem projesi dahil toplam 90 AKTS kredisinden ve 13 dersten oluşmaktadır. Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Mezuniyet için yeterli koşullar, alınan tüm derslerin başarılı bir şekilde tamamlanması ve 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olunmasıdır.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Anabilim dalında eğitim-öğretim faaliyetleri 1 profesör, 5 doçent ve 5 doktor öğretim üyesi ile yürütülmektedir. Bölümde dersler 25 kişilik kapasiteye ve projeksiyon ekipmanına sahip sınıflarda yürütülmektedir. Bölüm öğrencileri gün boyunca açık olan kütüphane ve bilgisayar laboratuarından ücretsiz faydalanabilmektedir.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres: Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 50300, NEVŞEHİR Web Adresi http://sbe.nevsehir.edu.tr/ Tel +90-384 / 2281110 - 2281004 Fax +90-384 / 2152010 Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ebru TOPCU, Tel +90-384 / 2281110 – 2281004 / 16038 E-mail: ebruerdogan@nevsehir.edu.tr Anabilim Dalı AKTS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru TOPCU Tel +90-384 / 2281110 – 2281004 / 16038 E-mail ebruerdogan@nevsehir.edu.tr