Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Üniversite Hakkında Bilgi

Öğrenci Kabul Şartları

 

Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü

Türk Öğrenciler için;

Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sonuçları ve ortaöğretim başarı puanları kullanılarak yerleştirme işlemleri yapılmaktadır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi YGS ve LYS olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. YGS sınavından 500 puan üzerinden en az 140-179.999 puan alan öğrenciler ön lisans ve açık öğretim programlarını tercih edebilmektedir. YGS sınavından 180 ve üstü puan alan öğrenciler LYS sınavına girme hakkı kazanırken YGS puanıyla öğrenci alan lisans programlarını da tercih edebilirler. LYS sınavından ise 500 puan üzerinden en az 180 puan alan öğrenciler yerleştirme işlemi için tercihte bulunabilirler.  

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan Güzel Sanatlar Fakültesine başvurabilmek için ise öğrencilerin YGS sınavından en az 140 puan almaları gerekmektedir. 

 

 Yabancı Uyruklu Öğrenciler için;

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince çeşitli anlaşmalar çerçevesinde yabancı hükümetler emrine verilen burslardan yararlanarak veya kendi imkânlarıyla eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına kabulünde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi uygulanmaktadır. Söz konusu yönergeye “http://www.nevsehir.edu.tr/sayfa/110/ogrenci/yonerge-ve-yonetmelikler” adresinden ulaşılabilir. 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin başvurularına ilişkin açıklamalar Temmuz ayı içerisinde Üniversitenin Ağ Sayfasında (www.nevsehir.edu.tr) duyurulur.

 

Değişim Öğrencileri için;

Üniversitemizde Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamında ikili anlaşmalarımızın olduğu Üniversitelerle Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Staj Hareketliliği faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Değişim öğrencileri ile ilgili işlemler Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. Değişim Programları ile ilgili tüm başvurular Uluslararası İlişkiler Ofisine yapılır. Başvuru asgari koşullarını sağlayan adaylar gerekli görülen sınavlara tabi tutulur. Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından uygun başvurular belirlenir ve karşı kuruma gönderilir. Karşı kurumdan kabul alan öğrenci/personel ile iletişime geçilir ve sonrasında her bir değişim programı için gerekli prosedürler uygulanır. Hareketlilik sona erdikten sonra öğrencinin tamamlaması gereken belgelere ve diğer hususlara dair bilgilendirme yine Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yapılmaktadır.

 

 Erasmus Öğrenim Hareketliliği

Asgari Şartlar:

  • Önlisans ve lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması,
  • Yüksek lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
  • Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmak,
  • Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden daha önce faydalanmamış olmak.

Erasmus Staj Hareketliliği

Asgari Şartlar:

  • Ön lisans ve birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.0/4 ya da 70/100 olması,
  • Yükseklisans ve Doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması.

 

 Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü

 

 Türk Öğrenciler için;

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci kabulünde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğindeki öğrenci kabul ve kayıtlarına ilişkin esaslar uygulanmaktadır.

Söz konusu yönetmeliğe “http://www.nevsehir.edu.tr/sayfa/110/ogrenci/yonerge-ve-yonetmelikler” adresinden ulaşılabilir. 

Yönetmelik gereğince Lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki şartlar aranır.

1)  Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

2)  Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir

3)  Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

4) Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde; tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans programı için en az 55, doktora ve sanatta yeterlik programları için başvurduğu alanda yüksek lisans yapmış olanların en az 55, lisans mezunu olanların ise en az 70 puan almak koşuluyla enstitü yönetim kurulunca belirlenecek asgari ALES puanına sahip olmaları gerekir. ALES puan türü enstitü yönetim kurulunca belirlenir. GRE sınavının sözel (verbal) ve sayısal (quantitative) analytical puanı en az 1100, analytical writing bölümünden alınan toplam puanı ise en az 3,5 olan adaylar ile GMAT sınavından en az 550 puan alan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılabilir. Söz konusu puanların ALES karşılığı Üniversitedeki enstitülerin ortak önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir. Lisansüstü programlara girişte yabancı dil belgesi olarak ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS ve Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuçları dikkate alınır.

5)  Adayların sahip olması gereken asgari lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

6)  Doktora ve sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların ÜDS’ den 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan aldıklarını belgelemeleri gerekir.

7)  Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girmiş olmaları gerekir. Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için ALES’ e girme şartı aranmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi ile TÖMER’den Türkçe yeterlik belgesi istenir. Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartlarını belirlemeye enstitü yönetim kurulu yetkilidir.

8) Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarına birlikte başvurulabilir. Bunun dışında aynı seviyedeki farklı anabilim/bilim dallarındaki lisansüstü programlara aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmaz.

9) Diğer başvuru şartları ile başvuru sırasında istenecek belgeleri belirlemeye ilgili enstitü yönetim kurulu yetkilidir.

 

 Yabancı Uyruklu Öğrenciler için;

Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye’deki veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki başka yüksek öğretim kurumunun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, başvurdukları lisansüstü programın anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programlara kabul edilebilir.