Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-516 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-516 Adı: DÜNYA EKONOMİSİ VE KÜRESELLEŞME Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 5
Sınıf/Yarıyıl 1 / Bahar
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı NURGÜN TOPALLI (nurguntopalli@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Tarihsel Süreçte Dünya Ekonomisinin Gelişimiyle İlgili Analiz Yapmak. Küreselleşme olgusunu, Küreselleşmenin Toplumsal Sonuçlarını ve Küreselleşmeye Yöneltilen Eleştirileri İncelemek.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Dünya Ekonomisinin Tarihsel Süreçteki Gelişiminin ve Bölgeselleşme-Küreselleşme Olgusu Anlaşılabilir. PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-2 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
PÇ-5 İktisada egemen olan ilkeler ışığında, iktisat politikalarının işletmeler ve bireyler bakımından etkilerini açıklayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-6 İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisine sahiptir.
PÇ-7 Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisine sahiptir.
PÇ-9 İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-14 Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çerçevesinde bilgiyi sorgulama yetkinliğine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni Anlaşılabilir. PÇ-2 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
PÇ-9 İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Dünya da Petrol Savaşları ve Petrol Savaşlarında Türkiye'nin Rolünü açıklayabilir. PÇ-14 Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çerçevesinde bilgiyi sorgulama yetkinliğine sahiptir.
PÇ-15 Farklı disiplinlerden oluşmuş takımlar içerisinde iş görebilme ve inisiyatif alabilme, önderlik edebilme yetkinliklerine sahip olur.
PÇ-16 Sektör ve makroekonomi bazında ekonomiyi değerlendiren rapor hazırlama donanımına sahip olur.
Yazılı Sınav
DÖÇ-4 Küreselleşmenin Gelir Dağılımı ve Krizler Üzerine Etkilerini açıklayabilir. PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
PÇ-6 İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisine sahiptir.
PÇ-9 İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Milli Ekonomilerin Gücü, İlgili Toplumların Kültürel, Siyasi ve Askeri Varlıklarını Sürdürebilmeleri Bağlamında Temel Etkendir. Ancak Toplumların Ulusal Ekonomilerini Güçlü Kılabilmeleri, Uluslararası Etkileşimin Artmasına Bağlı OLarak, Her Geçen Gün Biraz Daha Küresel Ekonomik Gelişmelere Bağlı Hale Gelmektedir.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 DOĞAL KAYNAKLARIN SINIRLILIĞI VE İKTİSADİ GELİŞME Teorik
2 AZGELİŞMİŞLİK, YOKSULLUK VE MÜCADELE POLİTİKALARI Teorik
3 Küreselleşme Olgusu Teorik
4 DÜNYADAKİ SOSYAL VE İKTİSADİ YAPIDAKİ DÖNÜŞÜMLER Teorik
5 ZAMAN VE SINIF KAVRAMI Teorik
6 kÜRESEL YASA VE YEREL DÜZENLER Konu Anlatımı, Tartışma ve Sunum
7 ULUSLARIN EŞİTSİZLİĞİ Teorik
8 Ara Sınav
9 KÜRESELLEŞME VE YENİ DÜNYA DÜZENİ Teorik
10 KAPİTALİZMİN KÜRESEL KRİZİ Teorik
11 KÜRESEL YÜZLEŞME Teorik
12 KÜRESEL KRİZDEN YENİ EMPERYALİZME Teorik
13 KÜRESELLEŞME, DEMOKRASİ VE TERÖRİZM Teorik
14 DÜNYADA PETROL SAVAŞLARI Teorik
15 PETROL SAVAŞLARINDA TÜRKİYENİN ROLÜ Teorik
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Raif KARADAĞ, Petrol Fırtınası, Truva Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2008.
2 Zygmunt BAUMAN, Küreselleşme-Toplumsal Sonuçları, Ayrıntı Yayınları, 2. Basım, İstanbul, 2006.
3 A. FREMAN ve B. KAGARLITSKY, Küreselleşmenin Krizi, Yordam Kitap, İstanbul, 2007
4 Mehmet KARAGÜL, Tehdit ve Fırsatlarıyla Dünya Ekonomisi, Nobel Kitap, Ankara, 2010.
5 Eric Hobsbawm, Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm, Agora Kitaplığı, 1. Basım, İstanbul, 2008.
6 Barry Eichengreen, Globalizing Capital: A History of the International Monetary System, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998.
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Raif KARADAĞ, Petrol Fırtınası, Truva Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2008. Zygmunt BAUMAN, Küreselleşme-Toplumsal Sonuçları, Ayrıntı Yayınları, 2. Basım, İstanbul, 2006. A. FREMAN ve B. KAGARLITSKY, Küreselleşmenin Krizi, Yordam Kitap, İstanbul, 2007. Mehmet KARAGÜL, Tehdit ve Fırsatlarıyla Dünya Ekonomisi, Nobel Kitap, Ankara, 2010.

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 1 14 14
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 5 10
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 5 7 35
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 5 1 5
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 3 7 21
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 3 7 21
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 150