Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-538 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-538 Adı: KURUMSAL İKTİSAT Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 5
Sınıf/Yarıyıl 1 / Bahar
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı SERAP ÇOBAN (seraps@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Kurumsal İktisat olgusunu, geleneksel ve güncel niteliklerini göz önünde bulundurarak tanımak ve iktisadi düşünce okulları içindeki yerini anlamaktır.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 İktisadi ve sosyal yaşamda kuralların önemini ve gelişimini açıklayabilir. PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Yerleşik iktisadın formel yaklaşımlarının dışında iktisadi gerçekliği tartışabilir. PÇ-14 Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çerçevesinde bilgiyi sorgulama yetkinliğine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Kurumsal yapıdaki değişim ve ekonomik performans arasındaki ilişkiyi analiz edebilir PÇ-18 Profesyonel ve etik sorumlulukların bilincinde olarak küresel ekonomik gelişmelerin gerektirdiği bilgi ve becerilerini yenileyebilme yetkinliğine sahip olur.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Asıl Kurumsal İktisat (Original Institutional Economics) okulunun klasik iktisat kuramına yönelik eleştirileri ve bu eleştirilerin dayandığı temeller üzerinde durulacaktır. Yeni ve Eski Kurumsal İktisat yaklaşımlarının nerelerde koşutluk gösterdiğini ve hangi noktalarda birbirinden ayrıldığını görmek amaçlanmaktadır.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Kurumsal İktisadın Kavramsal Çerçevesi anlatım
2 rumsal İktisadın Tarihsel Gelişimi: Alman Tarihselci Okulu, Avusturya Okulu, Freiburg Okulu, Amerikan Kurumsalcılığı, anlatım
3 Kurumsal İktisadın Tarihsel Gelişimi: Eski Kurumsal İktisadın Değerlendirilmesi ve Yeni Kurumsal İktisadın Ortaya Çıkması anlatım
4 Kurumların Ekonomik Analizi anlatım
5 İşlem Maliyetleri Teorisi anlatım
6 Mutlak Mülkiyet Hakları: Fiziki Nesnelerin Mülkiyeti, Özel Mülkiyet, Kullanım Hakları ve İktisadi Analiz anlatım
7 Nisbi Mülkiyet Hakları: Sözleşme Yükümlülükleri anlatım
8 Ara Sınav
9 Sözleşme Teorisi:Yönetimsel Firma Teorisi, Asil-Vekil Modeli: Ahlaki Zaafiyet, Tersine Seçim , Örtük Sözleşmeler ve Tamamlanmamış Sözleşmeler Modeli anlatım
10 Yeni Kurumsal İktisat Yaklaşımının Piyasa, Firma ve Devlet Üzerindeki Uygulama Alanları : Düzen, Temel Kurallar, Organizasyonlar ve Sosyal Ağlar anlatım
11 Pozitif Dışsallıklar anlatım
12 Sınırlı Akılcılık anlatım
13 Yeni Kurumsal İktisatta Piyasa ve Devlet anlatım
14 Yeni Kurumsal İktisatta Firma anlatım
15 Kurumlar ve İktisadi Performans Üzerindeki Etkileri anlatım
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Douglass C. North, Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik Performans, Sabancı Ünivesitesi Yayınları: İstanbul, 2002.
2 Eirik G. Furubotn; Rudolf Richter, Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics, University of Michigan Press: Michigan, 2005
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 3 14 42
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 7 14
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 3 7 21
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 4 7 28
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 149