Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-507 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-507 Adı: İLERİ EKONOMETRİ I Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 6
Sınıf/Yarıyıl 1 / Güz
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı HAKAN KUM (hakan.kum@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bu dersin esas amacı öğrencilerin klasik regresyon modeli bilgilerinin ve uyumsuzluklarının üzerine ileri ekonometrik yöntemler inşa etmek tir. Her öğrenci bu derste kazandıklarını göstermek adına bir proje hazırlamakla yükümlüdür.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Ekonomik ve sosyal konular üzerine veri toplayabilecektir. PÇ-10 İktisadi teorileri sayısal olarak modelleme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Ham veriyi istatistiksel ve ekonometrik analizlere uygun hale getirebilecektir. PÇ-2 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Veriyi oluşturan mekanizmaları açıklayan ekonometrik modeller kurabilecektir. PÇ-10 İktisadi teorileri sayısal olarak modelleme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-4 Ekonometrik analizler aracılığıyla elde edilmiş olan sonuçları yorumlayabilecektir. PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-5 Bağımsız bir ampirik araştırmayı başlangıcından sonuna dek yürütebilecektir. PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
Performans Ödevi
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Bu dersin amacı, öğrencilere ekonomide ampirik çalışmalar için gerekli olan ileri teknikleri kazandırmaktır. Tek ve çok denklemleri sistemleri tahmin etme ve yorumlamaya ağırlık verilecektir. Derste, öğrencilere ekonomik verilerin yorumlanmasında ve ekonomik teorilerin ampirik testlerinin yürütülmesinde yardımcı olması amaçlanmaktadır. Çoklu regresyon analizleri, gölge bağımlı değişkenli modeller, eş zamanlı denklemler, zaman serisi modelleri, durağan olmayan serilerle tahmin yöntemleri, kointegrasyon ve panel veri tahminleri dersin kapsamı içerisindedir. Ampirik çalışma için regresyon paketi EVIEWS kullanılacaktır.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Giriş Anlatım ve tartışma
2 Zaman serisi Anlatım ve tartışma
3 Zaman serisi Anlatım ve tartışma
4 Durağanlık Anlatım ve tartışma
5 Kukla değişken Anlatım ve tartışma
6 Kukla değişken Anlatım ve tartışma
7 Eş anlı denklemler Anlatım ve tartışma
8 Ara Sınav
9 Eş anlı denklemler Anlatım ve tartışma
10 Öngörü Anlatım ve tartışma
11 Öngörü Anlatım ve tartışma
12 Öngörü Anlatım ve tartışma
13 ARIMA Anlatım ve tartışma
14 ARIMA Anlatım ve tartışma
15 ARIMA Anlatım ve tartışma
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 a.H. Studenmund, Using Econometrics: A Practical Guide (Beşinci Basım)A.H. Studenmund, Using Econometrics: A Practical Guide (Fifth Edition)
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Kitap ve makaleler

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 3 14 42
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 14 28
       c) Performans Ödevi 1 14 14
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 1 14 14
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 3 7 21
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 3 7 21
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 184