Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-509 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-509 Adı: TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISAL ANALİZİ Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 6
Sınıf/Yarıyıl 1 / Güz
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı SERDAR ÖZTÜRK (serdarozturk@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Türkiye Ekonomisinin Cumhuriyetin İlanından Bu Güne Kadar ki Süreçte Gelişmini İncelemek. Ekonominin Geçmişteki ve Günümüzdeki Yapısal Değişimini ve Farklılıklarını Ortaya Koymak.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Türkiye Cumhuriyeti Ekonomisinin tarihsel süreçteki gelişimi öğrenilebilir. PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-2 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
PÇ-6 İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisine sahiptir.
PÇ-7 Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisine sahiptir.
PÇ-9 İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Türkiye Ekonomisindeki Yapısal Farklılıkların Dönemler İtibariyle İnceleyebilir. PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
PÇ-6 İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisine sahiptir.
PÇ-16 Sektör ve makroekonomi bazında ekonomiyi değerlendiren rapor hazırlama donanımına sahip olur.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Türkiye Ekonomisinin ve Dünya Ekonomisinin Yapısal Analizleri Karşılaştırılabilir.. PÇ-6 İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisine sahiptir.
PÇ-9 İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-14 Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çerçevesinde bilgiyi sorgulama yetkinliğine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-4 Türkiye Ekonomisinde Yaşanan Krizler, Bu Krizlerin Nedenleri ve Sonuçları Açıklayabilir PÇ-2 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PÇ-6 İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisine sahiptir.
PÇ-9 İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Türkiyenin Doğal Kaynaklarının, Beşeri Kaynaklarının ve Sermaye Oluşumunun İncelenmesi.Cumhuriyetin İlanından Günümüze Kadar Uygulanan Ekonomi Politikalarının Dönemler İtibariyle İncelenmesi. Türkiye Ekonomisini Oluşturan Sektörlerin Genel Yapısının, İşleyişinin ve Gelişiminin İncelenmesi. Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizinin Dönemler İtibariyle İncelenmesi ve Dünya Ekonomisiyle Karşılaştırılması.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Türkiye'nin Coğrafi Özellikleri, Nufusu ve Dünya Ekonomisindeki Yeri Teorik
2 Türkiye'de Emek Piyasaları, Ulusal Gelir, Büyüme ve Kalkınma Planlarıı Teorik
3 Dünya'da ve Türkiye'de Gelir Dağılımı Teorik
4 Türkiye'de Kamu Harcamaları ve Devlet Borçları Teorik
5 Türkiye'de Tarım Sektöründeki Gelişmeler, Sorunlar ve Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Teorik
6 Türkiye'de Sanayi Sektörü: Sanayide Yapısal Değişim Konu Anlatımı, Tartışma ve Sunum
7 Enerji Sektöründeki Gelişmeler Teorik
8 Ara Sınav
9 Türkiye'de Hizmet Sektörü Teorik
10 Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Teorik
11 Türkiye'de Para ve Sermaye Piyasaları Teorik
12 Türkiye'de Enflasyon Sorunu ve Ödemeler Dengesindeki Gelişmeler Teorik
13 Türkiye ekonomisinde istikrar tedbirleri Teorik
14 Türkiye'de yabancı sermaye yatırımları Teorik
15 Türkiye AB İlişkileri Teorik
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Prof. Dr. Yakup Kepenek ve Prof. Dr. Nurhan YENTÜRK, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 2005, İstanbul
2 Yard. Doç. Dr. Serdar ÖZTÜRK, Küresel Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, SDÜ İİBF Dergisi, Y 2010, C 15, s. 377-397.
3 Yard. Doç. Dr. Serdar ÖZTÜRK, Enflasyon Hedeflemesi Yaklaşımı, Der Yayınları, 2003, İstanbul.
4 Prof. Dr. M.İlker PARASIZ, Türkiye Ekonomisi 1923'ten Günümüze İktisat ve İstikrar Politikaları, Ezgi Kitabevi, Bursa, 1998.
5 Ergun TÜRKCAN ve Korkut BORATAV, Türkiye'de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve Kit'ler İktisat Politikası Seçenekleri 1, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 3. Basım, 1994.
6 Prof. Dr. Gülten KAZGAN, Küreselleşme ve Ulus-Devlet Yeni Ekonomik Düzen, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,5. Basım, İstanbul. 2009.
7 Cihan BULUT, Ekonomik Yapı ve Politika Analizi/ Türkiye Ekonomisi Performans Değerlendirmesi, Der Yayınları, İstanbul, 2006.
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Prof. Dr. Yakup Kepenek ve Prof. Dr. Nurhan YENTÜRK, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 2005, İstanbul. Yard. Doç. Dr. Serdar ÖZTÜRK, Küresel Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, SDÜ İİBF Dergisi, Y 2010, C 15, s. 377-397. Yard. Doç. Dr. Serdar ÖZTÜRK, Enflasyon Hedeflemesi Yaklaşımı, Der Yayınları, 2003, İstanbul.

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 3 14 42
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 5 10
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 4 7 28
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 14 1 14
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 4 7 28
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 4 7 28
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 194