Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT(TEZSİZ YÜKSEK LİSANS)

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 29 Mayıs 2007 tarihinde 26536 sayılı Resmi gazete’de ilanı ile yürürlüğe girmesi sonucu kurulmuştur. 2016–2017 Eğitim-Öğretim yılında İktisat Anabilim dalı Yüksek Lisans Programına öğrenci alınmaya başlanmıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İktisat alanında yüksek lisans diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Yüksek Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Programa öğrenci kabulü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (https://dosyalar.nevsehir.edu.tr/123d3466fb768c9cadc9fbbc41686fba/neu-lisansustu-yonetmeligi.pdf) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İktisat bölümünün lisansüstü programında mevcut olan derslerden en az 90 AKTS karşılığı ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere İKTİSAT alanında yüksek lisans diploması verilir.


Program Profili

Bu programın temel amacı, mesleki alanda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağının kavranmasını sağlamaktır. Lisans programından sonra sağlam bir teorik altyapı kazanmış adayların ekonometrik ve istatistiki yöntemleri de kullanarak günlük hayatta karşılaşılan çeşitli problemlerin ekonomik temellerini sorgulama, bu problemleri modelleyip çözümleme yeteneğini pekiştirme, adayların gelişen iktisadi olayları değerlendirme, yorumlama ve politika oluşturma yeteneklerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca, kamu veya özel sektör kuruluşlarında uzman iktisatçı olarak çalışacak öğrencilere ekonomik analiz ve ekonomi politikası konularında aranan becerileri kazandırmak ve akademik yönelimli öğrencileri doktora çalışmalarına hazırlamak hedeflemektedir.


Program Çıktıları

PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-2 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
PÇ-4 Bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
PÇ-5 İktisada egemen olan ilkeler ışığında, iktisat politikalarının işletmeler ve bireyler bakımından etkilerini açıklayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-6 İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisine sahiptir.
PÇ-7 Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisine sahiptir.
PÇ-8 Ekonomiye ilişkin sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisine sahiptir.
PÇ-9 İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-10 İktisadi teorileri sayısal olarak modelleme becerisine sahiptir.
PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
PÇ-13 İktisadi konularda edindiği bilgi ve becerileri yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak aktarır.
PÇ-14 Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çerçevesinde bilgiyi sorgulama yetkinliğine sahiptir.
PÇ-15 Farklı disiplinlerden oluşmuş takımlar içerisinde iş görebilme ve inisiyatif alabilme, önderlik edebilme yetkinliklerine sahip olur.
PÇ-16 Sektör ve makroekonomi bazında ekonomiyi değerlendiren rapor hazırlama donanımına sahip olur.
PÇ-17 Çevre bilinciyle sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın önemini kavrar.
PÇ-18 Profesyonel ve etik sorumlulukların bilincinde olarak küresel ekonomik gelişmelerin gerektirdiği bilgi ve becerilerini yenileyebilme yetkinliğine sahip olur.
PÇ-19 İş hayatında karşılaşılan hukuksal sorunlarda hakkında çözüm geliştirebilme yeteneği kazanır.
PÇ-20 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanır.

Mezunların İstihdam Profili

Bu bölümden mezun olan örgenciler “İktisat Bilim Uzmanı” unvanı almaktadırlar. Mezunlar, almış oldukları eğitime bağlı olarak ekonomik faaliyetlerin söz konusu olduğu tüm sektörlerde istihdam edilebilmektedir.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES'den geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programında öğrenim görebilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İKTTZ-501 İLERİ MİKRO EKONOMİK ANALİZ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 6
SEÇ-1 SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 24
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İKTTZ-506 İLERİ MAKRO EKONOMİK ANALİZ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
SEÇ-2 SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 24
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İKTTZ-511 DÖNEM PROJESİ 0 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 18
İKTTZ-511 TEKNOLOJİ VE YENİLİK İKTİSADI 3 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 6
İKTTZ-513 TURİZM EKONOMİSİ 3 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 6
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS HAVUZU 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İKTTZ-502 AB’DE EKONOMİ POLİTİKALARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İKTTZ-505 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER VE DOKTRİNLER TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İKTTZ-504 KALKINMA VE BÜYÜME TEORİLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İKTTZ-503 ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6

SEÇMELİ DERS HAVUZU 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İKTTZ-509 BÖLGESEL KALKINMA 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İKTTZ-510 DÜNYA EKONOMİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İKTTZ-508 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISAL ANALİZİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İKTTZ-507 ULUSLARARASI FİNANS 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.


Mezuniyet Şartları

İktisat Yüksek Lisans Programını tamamlayabilmek için Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri dönem projesi dahil toplam 90 AKTS'den az olmamak koşuluyla en az 13 adet dersi ve başarıyla tamamlamak zorundadır. Birbirini izleyen 3 yarıyılın sonunda kredili dersler ile dönem projesi dersinden başarısız olan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Anabilim dalında eğitim-öğretim faaliyetleri 1 profesör, 4 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi doktor ve 3 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümde dersler 25 kişilik kapasiteye ve projeksiyon ekipmanına sahip sınıflarda yürütülmektedir. Bölüm öğrencileri gün boyunca açık olan kütüphane ve bilgisayar laboratuarından ücretsiz faydalanabilmektedir.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres: Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 50300, NEVŞEHİR Web Adresi http://sbe.nevsehir.edu.tr/ Tel +90-384 / 2281110 - 2281004 Fax +90-384 / 2152010 Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Serdar ÖZTÜRK Tel +90-384 / 2281110 – 2281004 / 16043 E-mail: serdarozturk@nevsehir.edu.tr Anabilim Dalı AKTS Koordinatörü Prof . Dr. Serdar ÖZTÜRK Tel +90-384 / 2281110 – 2281004/ 16043 E-mail serdarozturk@nevsehir.edu.tr