Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI (YÜKSEK LİSANS)

Kuruluş

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Tezli Yüksek Lisans Programı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulmuş ve Yüksek Lisans öğrencilerinin kabulüne başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanında Yüksek Lisans (Bilim Uzmanı) diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Yüksek lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Yüksek lisans programı için belirtilen alanlarda lisans diploması (mezuniyet notu), ALES ve yabancı dil puanının hesaplanarak sıralaması yapılan adaylardan ilana çıkılan sayı miktarında asıl ve yedek olmak üzere öğrenci kabulü yapılmaktadır. Kayıt için gerekli belgeler; 1 – Lisans Diploması, 2 – ALES Sonuç Belgesi. 3 - Nüfus Cüzdanının aslı 4 - Yabancı Dil Belgesi ( ÜDS, KPDS v.s) 5 - Askerlik Durum Belgesi. 6 - Özgeçmiş


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 90-120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 120 AKTS ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında (Bilim Uzmanı) Yüksek Lisans diploması verilir.


Program Profili

Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Amaç öğrenciyi analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir eser üretebilme, bildiklerini aktarabilme bilgi ve becerisine sahip yüksek lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan bireyler olarak yetiştirmektir. İstenilen, öğrencilerin daha sonra karşılaşacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını; gerek kamu gerekse özel sektör alanında istedikleri yerlerde başta öğretmen olmak üzere çalışmalarını sürdürebilmeyi sağlamaktır. Aynı zamanda öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde yetenekli ve donanımlı birer Çağdaş Türk Lehçeleri uzmanı olarak yetiştirmektir.


Program Çıktıları

PÇ-1 Türk dilinin tarihî dönemlerini tanır ve bu dönemleri ses, şekil, söz dizimi, biçimbilgisi açılarından yorumlar 2- Genel olarak edebiyat kavramını ve Türk edebiyatının tüm sahalarındaki tür, şekil özelliklerini açıklar. 3- Türk dilinin kullandığı çeşitli alfabeler ve bu alfabelerin Türk dilinin fonetik karakterine uygunluğu konusunda bilgi verir. 4- Türk dünyası ile ilgili araştırmalarla yararlı olacak yabancı dil ve/veya dilleri öğrenir. 5- Türk dili ve kültürü sahasının yayılım alanlarını tarihî ve bugünkü özellikleri ile birlikte ortaya koyar. 6- Türk dilinin dünya dillerine etkisini ve dünya dilleri arasındaki yerini izah eder. 7- Türk Dünyasında edindiği bilgi ve kazanımlar çerçevesinde çeşitli saha çalışmaları yapabilir. 8- Türk topluluklarının sahip olduğu ortak kültürel özellikleri nitelendirir ve her topluluğun ortak kültür mirasına katkılarını ifade eder. 9- Türkçenin çağdaş lehçe ve edebiyatlarına hakim olduğu için Türk Dünyası ile ilgili her türlü sosyal projelerde görev alabilir. 10- Dilbilim ve edebiyat terimlerinin dünya ve Türk literatüründeki anlamlarını tanımlar. 11- Türk Dünyası ile ilgili her türlü sanatsal, sosyal, kültürel etkinliği başarıyla başlatabilir, yürütebilir ve sonlandırabilir. 12- Uzmanlaştığı Türk lehçelerinde aktarma faaliyetlerinde bulunabilir. 13- Modern Türk edebiyatının eski Türk edebiyatı ve Türk halk edebiyatı ile olan ilişkisini açıklar. Her bir edebiyat döneminin diğer Türk toplulukları arasındaki ortak ve farklı yönleri ile etkileşimlerini tanıtır. 14- Orta Asya'da yaygın konuşulan en az bir yabancı dili bildiği için bu bölgelerdeki faaliyetlerde görev alabilir. 15- Dili oluşturan, etkileyen, geliştiren bütün faktörleri açıklar. 16- Öğrendiği yabancı dil ve/veya dillerde çeşitli çeviri faaliyetlerinde bulunabilir. 17- Çağdaş Türk lehçelerinin ses, şekil özellikleri ile söz konusu lehçelerin söz varlığı karakterini tespit eder. 18- Türk edebiyatının ve kültürünün gelişim dönemlerini açıklar.

Mezunların İstihdam Profili

Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından atanarak kendi ilgi alanları çerçevesinde öğretmenlik (Resmi ve özel kurumlarda) yapabilmektedirler. Akademik kariyer yapabilmektedirler. Bunların yanı sıra yazılı ve görsel medyada ve diğer kamu kurumlarında memur olarak çalışmaktadırlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarda öğrenim görebilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
ÇTL 501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 6
ÇTL 503 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI GRAMERİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 6
SEÇ ÇTL SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 18
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
ÇTL 504 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI GRAMERİ II 3 Saat 3 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
ÇTL 502 SEMİNER 0 Saat 3 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
SEÇ ÇTL SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 18
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
ÇTL 803 TEZ ÇALIŞMALARI 0 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 25
ÇTL 801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 5
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
ÇTL 804 TEZ ÇALIŞMALARI 0 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 25
ÇTL 802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 5
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS HAVUZU 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
ÇTL 507 AZERBAYCAN-TÜRKMEN TÜRKÇESİ GRAMERİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
ÇTL 535 ESKİ TÜRKÇE I (KÖKTÜRK-UYGUR TÜRKÇESİ) 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
ÇTL 509 KAZAK-KIRGIZ TÜRKÇESİ GRAMERİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
ÇTL 533 TÜRKOLOJİNİN TEMEL KAYNAKLARI VE METİNLERİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
ÇTL 511 UYGUR-ÖZBEK TÜRKÇESİ GRAMERİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6

SEÇMELİ DERS HAVUZU 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
ÇTL 508 AZERBAYCAN-TÜRKMEN TÜRKÇESİ GRAMERİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
ÇTL 504 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI GRAMERİ II 3 Saat 3 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
ÇTL 536 ESKİ TÜRKÇE II (KÖKTÜRK-UYGUR TÜRKÇESİ) 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
ÇTL 510 KAZAK-KIRGIZ TÜRKÇESİ GRAMERİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
ÇTL 502 SEMİNER 0 Saat 3 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
ÇTL 534 TÜRKOLOJİNİN TEMEL KAYNAKLARI VE METİNLERİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
ÇTL 512 UYGUR-ÖZBEK TÜRKÇESİ GRAMERİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.


Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için (toplam 120 AKTS tutan dersleri alıp başarılı olmalıdır.) 100 üzerinden en az 70 (CC) ağırlıklı not ortalaması elde etmek, tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Örgün, tam zamanlı


Bölüm Olanakları

Bölümümüzde eğitim-öğretim etkinlikleri bir profesör, iki doçent, iki Dr. Öğr. Üyesi, bir öğretim görevlisi ve üç Araştırma Görevlisi ile yürütülmektedir. Enstitü bünyesinde bütün elektronik (bilgisayar, Projeksiyon ve internet) donanımlara sahip sınıflarda dersler yapılmaktadır.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres :Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Web Adresi https://ctl.nevsehir.edu.tr/ Telefon :0 384 228 11 00 Belgegeçer :0 384 215 39 48 Bölüm Başkanı :Prof. Dr. Mehmet ÇERİBAŞ Telefon :0 384 228 11 00/13072 Elmek (e-mail) : ceribas@nevsehir.edu.tr Bölüm AKTS/DS Koordinatörü :Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARATAŞ Telefon :0 384 228 11 00/13035 Elmek (e-mail) : mustafakaratas@nevsehir.edu.tr