Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-506 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-506 Adı: İLERİ MAKROİKTİSAT II Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 5
Sınıf/Yarıyıl 1 / Bahar
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Zorunlu
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı SERDAR ÖZTÜRK (serdarozturk@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bu ders orta düzey makro ekonomi seviyesinde Keynesyen yaklaşımın eğitimi için tasarlanmıştır. Bu derste, aşağıdaki konular işlenmektedir: Basit Keynesyen (tek sektörlü) makro ekonomi ve çarpan işlemi, iki sektörlü makro ekonomi (mal ve hizmet sektörü), toplam talep ve toplam arz, işsizlik ve Phillips eğrisi, açık ekonomi makro ekonomisi, nominal ve reel döviz kuru, tüketim ve yatırım. Bu kavramların ve model tasarımının kuramsal ve pratik gerçekleşmesi detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Ülkelerinin neden birbirleriyle ticaret yaptığını yorumlayıp çokuluslu şirketler, devlet, devletdışı kurumlar ve dünya çapındaki tüketiciler gibi farklı aktörlere düzen içerisinde düşen rolü açıklayabilir. PÇ-16 Sektör ve makroekonomi bazında ekonomiyi değerlendiren rapor hazırlama donanımına sahip olur.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Güncel uluslararası ticaret konuları ile zaman içerisinde gelişmiş ticaret teorileri arasında bir bağlantı kurabilir. PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-3 Ticaret ilişkilerinin ulusal ve yerel düzeydeki refah üzerine etkisini açıklayabillir PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-4 Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ticaret ilişkileriyle ilgili politikaları takip edebilir ve kritik bir gözle yorumlayabilir. PÇ-6 İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisine sahiptir.
Performans Ödevi
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Bu ders ulusal gelir hesapları adı verilen konunun öğrencilere anlatılmasıyla başlamaktadır. Daha sonra Keynesyen makro ekonominin kapalı ekonomi versiyonu sabit fiyat (ISLM analizi) ve değişken fiyat (ADAS analizi) varsayımları altında ele alınmaktadır. Üçüncü olarak emek piyasası ve Phillips Eğrisi çalışılmaktadır. Bir sonraki aşamada, Keynesyen makro ekonominin açık ekonomi versiyonuna geçilmekte ve MundellFleming analizi çalışılmaktadır. Son olarak, tüketim ve yatırım gibi bazı önemli makro ekonomik değişkenler daha detaylı olarak ele alınmaktadır. Ders kapsamında ele alınan bazı önemli kavram ve konuların listesi aşağıdaki gibidir; Milli Gelir Hesapları,Gelir Harcama Dengesi,Çarpan Kavramı,Toplam taleptoplam arz dengesi,Açık Ekonomi Dengesi,Tüketim,Yatırım,Enflasyon.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Giriş ve makro verilerin ölçümü Anlatım ve tartışma
2 Makro verilerin ölçümü Anlatım ve tartışma
3 Mal piyasası ve finansal piyasalar Anlatım ve tartışma
4 Mal piyasası ve finansal piyasalar Anlatım ve tartışma
5 ISLM Modeli Anlatım ve tartışma
6 Emek piyasası ve ADAS Modeli Konu Anlatımı, Tartışma ve Sunum
7 NAIRU ve Phillips Eğrisi Anlatım ve tartışma
8 Ara Sınav
9 Açık ekonomi Anlatım ve tartışma
10 Açık ekonomi Anlatım ve tartışma
11 Açık ekonomi Anlatım ve tartışma
12 Açık ekonomi Anlatım ve tartışma
13 Tüketim Anlatım ve tartışma
14 Yatırım Anlatım ve tartışma
15 Tekrar Anlatım ve tartışma
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Oliver Blanchard (OB), Macroeconomics Pearson Prentice Hall, Fifth Edition 2008Hakan Yetkiner (HY), Sorularla Makro İktisat (Macroeconomics in Questions), Efil Yayınları, February 2010, First Edition.
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Kitap ve makaleler

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 2 14 28
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 14 28
       c) Performans Ödevi 1 14 14
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 1 14 14
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 2 7 14
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 3 7 21
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 163