Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / YÖNETİM VE ORGANİZASYON (YÜKSEK LİSANS)

Kuruluş

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2007 yılında kurulmuştur. Yönetim ve Organizasyon yüksek lisans programı 2017-2018 eğitim öğretim yılında örgün öğretime başlamıştır. 2017-2018 yılında bilimsel hazırlık sınıfı açılmıştır. Programın eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Yönetim Bilim Uzmanı


Yeterlilik Düzeyi

Yüksek Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Türkiye'de lisansüstü eğitime giriş için ALES sınavında en az 55 puan almış olması ve lisans mezuniyet notunun en az 55 puan olması gerekmektedir. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir. Kayıt için gerekli belgeler; 1 - Lisans diploması, 2 - ALES sonuç belgesi. (Eşit ağırlıklı puan türü kabul edilecektir.) 3 – Not döküm belgesi (transkript) 4 – Yabancı Dil Belgesi (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yönetim ve organizasyon alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken en az 24 kredilik dersleri iki dönemde vermeleri ve yüksek lisans tezlerini hazırlayıp başarı ile savunmaları gerekmektedir. Zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (CC) ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.


Program Profili

Yönetim ve Organizasyon yüksek lisans programı ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kesimin gereksinim duyduğu, çağın gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik formasyonu ve becerileriyle donatılmış insan kaynağını hazırlama ve yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İşletme Bölümü, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon ve belirlediği misyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. İşletme Bölümü, öğrencilerini kamu ve özel sektöre yönelik olarak birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. İşletme Bölümünün etkileşim halinde olduğu paydaşlar; SPK, DPT, Sanayi bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklara bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlar ile Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler şeklinde özetlenebilir. İşletme bölümü sahip olduğu zengin ve nitelikli öğretim elemanı kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Bölümde BAP ve TUBITAK destekli projeler yürütülmektedir. İşletme bölümü, gerçekleştirdiği akademik çalışmaları ile ülke ve dünya bilimine, yetiştirdiği vasıflı öğrencilerle ülkemiz istihdam piyasasına ve bölgesel bazda faaliyet gösteren işletmelerle kurduğu ilişkilerle de üniversite sanayi işbirliğine önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir.


Program Çıktıları

PÇ-1 İşletmeciliğin temel kavramları, işletmenin temel fonksiyonları, işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri, işletme işlevleri, firmalar arası işbirlikleri ve girişimcilik konularında ileri düzeyde bilgiye sahiptir ve bu konularda yönetsel kararları alır ve uygular.
PÇ-2 Modern yönetim perspektifi ile örgütsel düzeyde analiz yapma ve tasarlama, işletme yönetiminin; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama konusunda bilgi sahibi olur.
PÇ-3 Stratejik yönetimin temel kavramları, stratejik yönetim süreci ve stratejik analiz ile strateji seçimi, stratejileri uygulama ve kontrol konularında bilgi sahibi olur.
PÇ-4 Kamu ve özel kesimde karşılaşılan İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları kapsamında yer alan; iş analizi, insan kaynakları temini ve seçimi ile kariyer ve performans değerlendirme ve ücretlendirme gibi konularda ileri düzeyde bilgi sahibi olur ve çalışma yaşamında bunlardan yararlanır.
PÇ-5 Organizasyonlardaki insan ve insan davranışı ile algı, tutum ve kişilik gibi konuların yanı sıra son yıllarda örgütsel davranış alanında ortaya çıkan yeni kavram teknik ve uygulamalara ilişkin ileri düzeyde akademik bilgi ve birikime sahip olur.
PÇ-6 Yönetim-Organizasyon alanına ilişkin kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek ve ilgili yazına katkıda bulunabilmek
PÇ-7 Yönetim-Organizasyon alanına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin ileri düzeyde bilgilere sahip olur.
PÇ-8 Alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur.
PÇ-9 Öğrenciler, İKY ve iş hayatı ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimine ve becerisine sahiptir.
PÇ-10 Öğrenciler, İKY alanındaki sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-11 Öğenciler İKY uygulamaları için gerekli olan iş süreçlerini seçer ve kullanır.
PÇ-12 Özgün çalışmalarını bilimsel mecralarda paylaşarak ya da bilimsel toplantıları takip ederek alanındaki güncel bilgileri takip eder ve alanında çalışan diğer kişilerle bağlantı kurar.
PÇ-13 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında, bilim, kurum ve toplum etiğine uygun şekilde özgün araştırmalar yapar ve bulgularını tarafsız ve eleştirel bir üslupla raporlar.
PÇ-14 İşletme alanında karşısına çıkan problemleri çözümlemede alana uygun yazılımları kullanabilir ve yeni çözüm yöntemlerine ve yazılımlara adaptasyon becerisi yüksektir.
PÇ-15 İşletmelerde insan davranışlarını birey, grup ve örgüt bağlamında analiz etme ve değerlendirme becerisi kazandırır.
PÇ-16 Yeni işletmelerin oluşturulması amacıyla öğrencilere girişimcilik becerileri kazandırır ve örgüt kültürünü analiz etme beceresi kazanır.
PÇ-17 İşletmelerde stratejik yönetim ve işbirlikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırır.
PÇ-18 Öğrencilerin iş ahlakı ve sosyal sorumluluk bilinci gelişir.
PÇ-19 Öğrenciler yönetim ve organizasyon faaliyetleriyle ilgili bilimsel bilgiyi araştırma, analiz etme ve yorumlayabilme becerisi kazanır.

Mezunların İstihdam Profili

Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programından mezunların iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Bankalar, küçük orta ve büyük ölçekli işletmeler başta olmak üzere özel sektör kuruluşlarının yanı sıra maliye, DPT, sanayi ve ticaret bakanlığı, çalışma bakanlığı üniversiteler vb. kamu bürokrasisinin üst düzey kadroları ile kamu kurumlarındaki diğer memuriyet kadroları. Ayrıca bu programdan mezun olanlar girişimsel bir faaliyet olarak kendi işlerini de kurabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.


1. Dönem Bilimsel Hazırlık Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
YÖN-545 GENEL İKTİSAT 3 Saat 0 Saat 5 Güz Bilimsel Hazırlık 7
YÖN-541 GENEL İŞLETME 3 Saat 0 Saat 5 Güz Bilimsel Hazırlık 6
YÖN-547 GENEL MUHASEBE 3 Saat 0 Saat 5 Güz Bilimsel Hazırlık 7
YÖN-543 İSTATİSTİK 3 Saat 0 Saat 5 Güz Bilimsel Hazırlık 6
Toplam:
26

2. Dönem Bilimsel Hazırlık Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
YÖN-546 FİNANSMAN İLKELERİ 3 Saat 0 Saat 5 Bahar Bilimsel Hazırlık 7
YÖN-544 PAZARLAMA İLKELERİ 3 Saat 0 Saat 5 Bahar Bilimsel Hazırlık 7
YÖN-548 ÜRETİM YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 5 Bahar Bilimsel Hazırlık 8
YÖN-542 YÖNETİM İLKELERİ 3 Saat 0 Saat 5 Bahar Bilimsel Hazırlık 6
Toplam:
28

1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
YÖN-501 İŞLETMECİLİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 6
SEÇ1 SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 24
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
YÖN-502 ANABİLİM DALI SEMİNERİ 0 Saat 3 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
SEÇ2 SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 24
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
YÖN-803 TEZ ÇALIŞMALARI 1 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 24
YÖN-801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 6
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
YÖN-804 TEZ ÇALIŞMALARI 1 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 24
YÖN-802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 6
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS HAVUZU 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
YÖN-503 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
YÖN-515 GİRİŞİMCİLİK 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
YÖN-513 İNOVASYON VE BİLGİ YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
YÖN-507 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
YÖN-517 KALİTE YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
YÖN-511 LİDERLİK TEORİLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
YÖN-505 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ-I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
YÖN-509 YÖNETİM TEORİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6

SEÇMELİ DERS HAVUZU 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
YÖN-512 ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
YÖN-508 DAVRANIŞ BİLİMLERİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
YÖN-514 İŞ ETİĞİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
YÖN-518 İŞLETME ALANINDA YÖNLENDİRİLMİŞ OKUMALAR 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
YÖN-516 KURUMSAL YÖNETİM 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
YÖN-510 MODERN YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
YÖN-506 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
YÖN-504 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır.


Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve yük. lisans tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

İşletme yüksek programı eğitim-öğretim faaliyetleri; 1 profesör, 4 doçent ve 3 doktor öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümün eğitim ve öğretim faaliyetleri 3 adet 30 kişilik kapasiteye ve projeksiyon cihazına ve Internet bağlantısına sahip sınıflarda yürütülmektedir. Ayrıca enstitüde kablosuz Internet bağlantısı olanağı da bulunmaktadır.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres :Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı , 50300, NEVŞEHİR Web Adresi : http://sbe.nevsehir.edu.tr/ Tel : 0-384-228 10 00/2360 Faks : 0-384- 228 10 39 Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Şevki ÖZGENER Tel : 0-384-228 10 00/16018 e-mail : sozgener@nevsehir.edu.tr Bölüm AKTS/DS Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi Gökhan SEÇME Tel : 0-384-228 00 00/16031 e-mail : gsecme@nevsehir.edu.tr