Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (YÜKSEK LİSANS)

Kuruluş

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2007 yılında kurulmuştur. İşletme yüksek lisans programı 2007-2008 eğitim öğretim yılında örgün öğretime başlamıştır. 2010-2011 yılında bilimsel hazırlık sınıfı açılmıştır. Programın eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

İşletme Bilim Uzmanı


Yeterlilik Düzeyi

Yüksek Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Türkiye'deki lisansüstü eğitime giriş için ALES sınavında en az 55 puan alması ve lisans mezuniyet notunun 55 olması gerekmektedir. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir. Kayıt için gerekli belgeler; 1 - Lisans diploması, 2 - ALES sonuç belgesi. (Eşit ağırlıklı puan türü kabul edilecektir.) 3 – Not döküm belgesi (transkript) 4 – Yabancı Dil Belgesi (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İşletme alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken en az 24 kredilik dersleri (120 AKTS) üç dönemde vermeleri ve yüksek lisans hazırlayıp başarı ile savunmaları gerekmektedir. Zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 45 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (CC) ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.


Program Profili

İşletme yüksek lisans programı ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kesimin gereksinim duyduğu, çağın gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik formasyonu ve becerileriyle donatılmış insan kaynağını hazırlama ve yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İşletme Bölümü, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon ve belirlediği misyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. İşletme Bölümü, öğrencilerini kamu ve özel sektöre yönelik olarak birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. İşletme Bölümünün etkileşim halinde olduğu paydaşlar; SPK, DPT, Sanayi bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklara bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlar ile Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler şeklinde özetlenebilir. İşletme bölümü sahip olduğu zengin ve nitelikli öğretim elemanı kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Bölümde BAP ve TUBITAK destekli projeler yürütülmektedir. İşletme bölümü, gerçekleştirdiği akademik çalışmaları ile ülke ve dünya bilimine, yetiştirdiği vasıflı öğrencilerle ülkemiz istihdam piyasasına ve bölgesel bazda faaliyet gösteren işletmelerle kurduğu ilişkilerle de üniversite sanayi işbirliğine önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir.


Program Çıktıları

PÇ-1 İşletmeciliğin temel kavramları, işletmenin temel fonksiyonları, işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri, işletme işlevleri, firmalar arası işbirlikleri ve girişimcilik konularında ileri düzeyde bilgiye sahiptir ve bu konularda yönetsel kararları alır ve uygular.
PÇ-2 Modern yönetim perspektifi ile örgütsel düzeyde analiz yapma ve tasarlama, işletme yönetiminin; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama konusunda bilgi sahibi olur.
PÇ-3 Stratejik yönetimin temel kavramları, stratejik yönetim süreci ve stratejik analiz ile strateji seçimi, stratejileri uygulama ve kontrol konularında bilgi sahibi olur.
PÇ-4 Kamu ve özel kesimde karşılaşılan İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları kapsamında yer alan; iş analizi, insan kaynakları temini ve seçimi ile kariyer ve performans değerlendirme ve ücretlendirme gibi konularda ileri düzeyde bilgi sahibi olur ve çalışma yaşamında bunlardan yararlanır.
PÇ-5 Organizasyonlardaki insan ve insan davranışı ile algı, tutum ve kişilik gibi konuların yanı sıra son yıllarda örgütsel davranış alanında ortaya çıkan yeni kavram teknik ve uygulamalara ilişkin ileri düzeyde akademik bilgi ve birikime sahip olur.
PÇ-6 Muhasebenin işletmeler açısından önemi, kapsamı, temel muhasebe kavramları, işletmelerin mali ve finansal rasyo ve tabloları hakkında teorik bilgilere sahip olma ve bu bilgileri kullanabilmelerini sağlar.
PÇ-7 Maliyet muhasebesinin temel ilke ve tekniklerini kavrar ve tek düzen hesap planındaki maliyet hesapları hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-8 Temel denetim ilke ve teknikleri ile denetimlerin raporlanması konuları hakkında bilgi sahibi olarak; etik, yasal çevre, denetim standartları ve hile konularında teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olur.
PÇ-9 İşletme finansmanı konusunda temel bilgileri kavrama, kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik-sosyal ve mali gelişmeleri analiz edebilme, finansal sistemleri anlama, finansal planlama ve işletmelere ait mali tabloları yorumlama konularında bilgi sahibi olur.
PÇ-10 Sermaye piyasaları ile yeni finansal teknikler konusunda bilgi sahibi olarak piyasalardaki gelişmeleri anlar, takip eder ve yorumlar.
PÇ-11 Küreselleşme sürecinde işletmelerin sürekliliklerini sağlama noktalarında, Pazar araştırması, bilgi sistemleri, tüketici davranışları, stratejik pazarlama, küresel pazarlar, ürün ve hizmet stratejileri, ürün hayat eğrisi, fiyatlama, tedarik zinciri konularını anlar ve kavrar.
PÇ-12 Matematik, istatistik ve ekonometri alanlarında beceri kazanma, sayısal verilerden faydalanarak geliştirilecek olan istatistiksel ve ekonometrik çözümlemeler ile daha etkin kararlar alabilme, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru tahminlerde bulunabilme ve sebep-sonuç ilişkilerini yorumlama becerisi kazanır.
PÇ-13 Öğrencilerin gerçek hayata ilişkin karar verme problemlerini, doğrusal programlama tekniklerini kullanarak modelleyebilme, simpleks ve ulaştırma problemlerini kullanarak çözebilme ve elde edilen sonuçları teknik ve ekonomik açıdan yorumlayabilme becerilerini kazanmalarını sağlar.
PÇ-14 Üretimde kullanılan yeni yaklaşımlar, Üretim yönetiminin temelleri, üretim sistemleri, kuruluş yeri seçimi, dağıtım planlaması ve başa baş analizi, tesisat yerleşimi, üretim planlaması konularında bilgi sahibi olur.
PÇ-15 (Analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanır.
PÇ-16 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla eleştirel ve analitik iletişim kurabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olur.
PÇ-17 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az. Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanır.
PÇ-18 Bilimsel araştırma yapmak ve tez yazmak için araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
PÇ-19 İşletme ve İktisat alanlarındaki meslekî İngilizce teknik terimleri ve kelimeleri kapsayan metinleri analiz edebilme ve yazabilme becerisine sahip olur.

Mezunların İstihdam Profili

Mezunlarımızın iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Bankalar, küçük orta ve büyük ölçekli işletmeler başta olmak üzere özel sektör kuruluşlarının yanı sıra maliye, DPT, sanayi ve ticaret bakanlığı, çalışma bakanlığı üniversiteler vb. kamu bürokrasisinin üst düzey kadroları ile kamu kurumlarındaki diğer memuriyet kadroları. Ayrıca bu programdan mezun olanlar girişimsel bir faaliyet olarak kendi işlerini de kurabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.


1. Dönem Bilimsel Hazırlık Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İŞL-545 GENEL İKTİSAT 3 Saat 0 Saat 5 Güz Bilimsel Hazırlık 7
İŞL-541 GENEL İŞLETME 3 Saat 0 Saat 5 Güz Bilimsel Hazırlık 8
İŞL-547 GENEL MUHASEBE 3 Saat 0 Saat 5 Güz Bilimsel Hazırlık 7
İŞL-543 İSTATİSTİK 3 Saat 0 Saat 5 Güz Bilimsel Hazırlık 6
Toplam:
28

2. Dönem Bilimsel Hazırlık Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İŞL-544 FİNANSMAN İLKELERİ 3 Saat 0 Saat 5 Bahar Bilimsel Hazırlık 7
İŞL-542 PAZARLAMA İLKELERİ 3 Saat 0 Saat 5 Bahar Bilimsel Hazırlık 7
İŞL-546 ÜRETİM YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 5 Bahar Bilimsel Hazırlık 8
İŞL-540 YÖNETİM İLKELERİ 3 Saat 0 Saat 5 Bahar Bilimsel Hazırlık 8
Toplam:
30

1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İŞL-501 İŞLETMECİLİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 6
SCHVZ1 SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 24
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İŞL-502 ANABİLİM DALI SEMİNERİ 0 Saat 3 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
SCHVZ2 SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 24
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İŞL-803 TEZ ÇALIŞMALARI 0 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 24
İŞL-801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 6
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İŞL-804 TEZ ÇALIŞMALARI 0 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 24
İŞL-802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 6
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS HAVUZU 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İŞL-503 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-535 FİNANSAL MUHASEBEDE SEÇİLMİŞ KONULAR 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-561 GİRİŞİMCİLİK 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-555 HİZMET PAZARLAMASI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-517 İLERİ FİNANSAL YÖNETİM 0 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-553 İNOVASYON VE BİLGİ YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-509 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-569 KALİTE YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-551 KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-549 LİDERLİK TEORİLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-537 MALİYET MUHASEBESİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-505 MESLEKİ İNGİLİZCE I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-507 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-523 PAZARLAMA YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-557 PAZARLAMADA GÜNCEL KONULAR 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-519 PORTFÖY YÖNETİMİ UYGULAMALARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-527 TÜKETİCİ DAVRANIŞI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-559 ULUSLARARASI FİNANS 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-567 ULUSLARARASI SİYASET VE İŞ DÜNYASI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-539 UYGULAMALI İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-525 ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-563 VERİ ANALİZİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-533 YEREL YÖNETİMLER VE TURİZM 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-511 YÖNETİM TEORİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞL-521 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6

SEÇMELİ DERS HAVUZU 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İŞL-552 ÇEVRE YÖNETİMİ VE HUKUKU 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-510 DAVRANIŞ BİLİMLERİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-538 DENETİM TEORİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-524 ERGONOMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-570 HİLE DENETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-514 HİZMET İŞLETMELERİ MUHASEBESİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-536 İLERİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-522 İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-548 İŞ ETİĞİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-554 İŞARET DİLİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-574 İŞLETME ALANINDA YÖNLENDİRİLMİŞ OKUMALAR 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-516 İŞLETME BÜTÇELERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-518 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-560 İŞLETMELERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-572 KURUMSAL YÖNETİM 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-558 MAĞAZA YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-566 MARKA YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-506 MESLEKİ İNGİLİZCE II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-512 MODERN YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-508 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-532 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-520 SERMAYE BÜTÇELEMESİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-530 SERMAYE PİYASASI VE BORSA HUKUKU 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-556 SERMAYE PİYASASI VE FİNANSAL KURUMLAR 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-504 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-526 TUTUNDURMA 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-528 ULUSLARARASI PAZARLAMA 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-576 YALIN SİSTEMLER 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-524 YÖNETİM MUHASEBESİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
İŞL-534 YÖNETİM MUHASEBESİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır.


Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve yük. lisans tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

İşletme yüksek programı eğitim-öğretim faaliyetleri; 2 profesör, 8 doçent ve 7 doktor öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümün eğitim ve öğretim faaliyetleri 3 adet 30 kişilik kapasiteye ve projeksiyon cihazına ve Internet bağlantısına sahip sınıflarda yürütülmektedir. Ayrıca enstitüde kablosuz Internet bağlantısı olanağı da bulunmaktadır.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres :Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı , 50300, NEVŞEHİR Web Adresi : http://sbe.nevsehir.edu.tr/ Tel : 0-384-228 10 00/2360 Faks : 0-384- 228 10 39 Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Şevki ÖZGENER Tel : 0-384-228 11 10/16018 e-mail : sozgener@nevsehir.edu.tr Bölüm AKTS/DS Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi Gökhan SEÇME Tel : 0-384-228 11 10/ 16031 e-mail : gsecme@nevsehir.edu.tr