Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TARİH (YÜKSEK LİSANS)

Kuruluş

2008-2009 eğitim-öğretim yılında Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı kurularak hem Yüksek Lisans hem de Bilimsel Hazırlık öğrencilerinin kabulüne başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Tarih alanında Yüksek Lisans (Bilim Uzmanı) diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Yüksek Lisans, Doktora


Kabul ve Kayıt Şartları

Yüksek lisans ve doktora programları için belirtilen alanlarda lisans diploması(mezuniyet notu), ALES ve yabancı dil puanının hesaplanarak sıralaması yapılan adaylardan ilana çıkılan sayı miktarında asıl ve yedek olmak üzere öğrenci kabulü yapılmaktadır. Kayıt için gerekli belgeler; 1 – Lisans Diploması, 2 – ALES Sonuç Belgesi. 3 - Nüfus Cüzdanının aslı 4 - Yabancı Dil Belgesi ( ÜDS, KPDS v.s) 5 - Askerlik Durum Belgesi. 6 - Özgeçmiş


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Tüm dersleri başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Tarih alanında ( Bilim Uzmanı ) Yüksek Lisans diploması verilir.


Program Profili

Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Bölümümüzün çalışma alanları Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyet Tarihi’dir. Amaç öğrenciyi analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir eser üretebilme, bildiklerini aktarabilme bilgi ve becerisine sahip yüksek lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan bireyler olarak yetiştirmektir. İstenilen, öğrencilerin daha sonra karşılaşacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını; gerek kamu gerekse özel sektör alanında istedikleri yerlerde başta öğretmen olmak üzere çalışmalarını sürdürebilmeyi sağlamaktır. Aynı zamanda öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde yetenekli ve donanımlı birer Tarih uzmanı olarak yetiştirmektir. Bu anabilim dalını başarı ile tamamlayan öğrenciler : 1-Alanındaki lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. 2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür. 3-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır. 4-Alanla ilgili uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur. 6-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır. 7-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 8-Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir. 9-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesinde liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve takım çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder. 10-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer. 11-Alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır. 12-Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. 13-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 14-Alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri anlatır. 15-Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 16-Alanıyla ilgili bilgileri uzmanlık düzeyinde kavrar ve ikinci kişilere normlara uygun olarak aktarır.


Program Çıktıları

PÇ-1 Tarihe ait olay ve olguları uzmanlık düzeyinde bilimsel yöntem ve teknikler yardımıyla kavramsallaştırabilir.
PÇ-2 Araştırma süreçlerinde disiplinler arası yaklaşımları kullanabilir.
PÇ-3 Edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri tanımlayabilir, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve analiz edebilir.
PÇ-4 Tarihsel verilere ulaşabilir, yorumlar, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirebilir.
PÇ-5 Çalışmalarında ulusal ve evrensel değerleri kullanabilir.
PÇ-6 Tarih alanındaki bir konuya uygun materyal geliştirebilir.
PÇ-7 Yaşam boyu öğrenme süreçlerini geliştirebilir.
PÇ-8 Sorumluluğu altındaki birey veya grupların öğrenme süreçlerini yönlendirebilir.
PÇ-9 Sosyal sorumluluk bilinciyle mesleki proje ve etkinlikleri uzmanlık düzeyinde planlayabilir ve uygulayabilir.
PÇ-10 Tarih alanının gerektirdiği yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
PÇ-11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir ve bu alandaki gelişmeleri takip ederek kendini yenileyebilir.
PÇ-12 Demokrasi, insan hakları, bilimsel ve mesleki değerlere uygun ahlakî davranış kalıpları geliştirebilir.
PÇ-13 Bu programdan edindiği donanımla doktora programını sürdürebilir.

Mezunların İstihdam Profili

Bu program mezunları, KPSS' den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından atanarak kendi ilgi alanları çerçevesinde başta öğretmenlik (Resmi ve özel kurumlarda) yapabilmektedirler. Akademik kariyer yapabilmektedirler. Bunların yanı sıra yazılı ve görsel medyada ve diğer kamu kurumlarında memur olarak çalışmaktadırlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TAR501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 12
SDYL-G Yüksek Lisans Güz Dönemi Seçmeli Dersleri - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 18
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TAR504 ANABİLİM DALI SEMİNERİ 0 Saat 3 Saat 1 Bahar Zorunlu 12
SDYL-B Yüksek Lisans Bahar Dönemi Seçmeli Dersleri - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 18
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TAR591 TEZ ÇALIŞMALARI I 0 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 24
TAR589 UZMANLIK ALAN DERSİ I 4 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 6
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TAR508 TEZ ÇALIŞMALARI II 0 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 24
TAR506 UZMANLIK ALAN DERSİ II 4 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 6
Toplam:
30

Yüksek Lisans Güz Dönemi Seçmeli Dersleri

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TAR531 1917 RUS İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI BAĞIMSIZLIK HAREKETLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR541 20. YÜZYIL SEYAHATLER TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR565 ANADOLU’DA DİN VE DÜŞÜNCE TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR505 BİZANS TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR553 CUMHURİYET DÖNEMİ YENİLEŞME TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR523 CUMHURİYET DÖNEMİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR533 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI YENİLEŞME HAREKETLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR509 DOĞU TÜRKİSTAN TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR585 ESKİÇAĞ DÜŞÜNCE TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR581 ESKİÇAĞ MEDENİYETLERİ TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR583 ESKİÇAĞ ŞEHİRLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR709 ESKİÇAĞ TARİHİ 3 Saat 0 Saat 5 Güz Seçmeli 6
TAR705 GENEL TÜRK TARİHİ 3 Saat 0 Saat 5 Güz Seçmeli 6
TAR537 İSLAM MEDENİYET VE MÜESSESELERİ TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR579 İSLAM TARİHİNDE USUL VE TENKİT 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR593 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRKLERDE DEVLET GELENEKLERİ VE TÖRENLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 5
TAR577 İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE DÖRT HALİFE DÖNEMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İŞD501 İŞARET DİLİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR595 LATİN DİLİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR567 MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ BASINI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR503 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR511 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR703 ORTAÇAĞ TARİHİ 3 Saat 0 Saat 5 Güz Seçmeli 6
TAR575 ORTAÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR535 ORYANTALİZM 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR561 OSMANLI ANAYASALARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR555 OSMANLI BASIN YAYIN TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR539 OSMANLI BİLİM VE KÜLTÜR TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR559 OSMANLI DİPLOMATİKASINA GİRİŞ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR571 OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATINDA DEĞİŞİM 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR573 OSMANLI MISIR İLİŞKİLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR519 OSMANLI SOSYO EKONOMİK TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR507 OSMANLI TARİHİ ELEKTRONİK KAYNAKLARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR701 OSMANLI TÜRKÇESİ VE PALEOGRAFYASI I 3 Saat 0 Saat 5 Güz Zorunlu 6
TAR569 OSMANLI VAKANİVÜSLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR521 OSMANLI YENİLEŞME TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR557 OSMANLICA I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR515 OSMANLICA TARİHİ METİNLER VE ARŞİV VESİKALARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR551 TARİH FELSEFESİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR545 TARİH METODOLOJİSİNDE YAZMA TEKNİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR549 TARİH YAZICILIĞI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR547 TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR707 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I 3 Saat 0 Saat 5 Güz Seçmeli 6
TAR543 TÜRKİYE’DE GÖÇ VE KENTLEŞME 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR517 TÜRKLER VE İSLAMİYET 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR563 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER TARİHİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TAR527 YENİÇAĞ’DA OSMANLI İMP. VE AVRUPA: DİPLOMASİ VE TİCARET 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6

Yüksek Lisans Bahar Dönemi Seçmeli Dersleri

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TAR530 20. YÜZYIL AVRUPA TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR510 ANADOLU MEZOPOTAMYA İLİŞKİLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR518 ANADOLU TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR580 ASUR TİCARET KOLONİ ÇAĞINDA ANADOLU- MEZOPOTAMYA İLİŞKİLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR546 ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ VE UYGULAMALARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR536 BALKAN TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR554 BİLGİ TOPLUMU VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR586 BİZANS KÜLTÜR VE MEDENİYETİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR534 CUMHURİYET TARİHİ KAYNAKLARI VE METODOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR524 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR564 DEĞİŞİMİN METODOLOJİK VE FELSEFİ TEMELLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR550 DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR572 EMEVİ ABBASİ TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR570 FRANSIZ İHTİLALİ VE OSMANLI DEVLETİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR562 İSLAMİ DÖNEM ANADOLU TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR582 KARADENİZ’İN KUZEYİNDEKİ TÜRK DEVLETLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR594 LATİN DİLİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR512 M.Ö II. VE I. BİNDE ANADOLU KÜLTÜR TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR532 MODERN ORTADOĞU TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR548 MODERNLEŞME KURAMI VE TÜRK MODERNLEŞMESİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR574 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR544 OSMANLI DENİZCİLİK TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR538 OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR596 OSMANLI DEVLETİNDE SEYYAHLAR VE CASUSLAR 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR576 OSMANLI DİN VE DÜŞÜNCE TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR516 OSMANLI DİPLOMATİKASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR520 OSMANLI KURUMLAR TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR568 OSMANLI TAŞRA TEŞKİLATINDA DEĞİŞİM 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR558 OSMANLICA II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR540 SELÇUKLU DEVLET TEŞKİLATI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR584 TANZİMAT DÖNEMİ OSMANLI TAŞRA TEŞKİLATI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR552 TARİH VE EDEBİYAT 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR522 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR556 TÜRK TARİHİ COĞRAFYASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR542 TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR566 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER TARİHİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR560 YAKINÇAĞ OSMANLI YENİLEŞME TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TAR706 YAKINÇAĞ TARİHİ 3 Saat 0 Saat 5 Bahar Seçmeli 6
TAR704 YENİÇAĞ TARİHİ 3 Saat 0 Saat 5 Bahar Seçmeli 6
TAR528 YENİÇAĞ TARİHİNDE KAVRAMLAR YÖNTEMLER VE YORUMLAMA 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır.


Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için (toplam 120 AKTS tutan dersleri alıp başarılı olmalıdır.) 100 üzerinden en az 70 (CC) ağırlıklı not ortalaması elde etmek, bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Bölümümüzde eğitim-öğretim etkinlikleri dört doçent, on iki dr. öğretim üyesi, beş araştırma görevlisi ile yürütülmektedir. Enstitü bünyesinde bütün elektronik (bilgisayar, Projeksiyon ve internet) donanımlara sahip sınıflarda dersler yapılmaktadır.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres:Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Web Adresi:tarih.nevsehir.edu.tr Telefon:0 384 228 11 00 Belgegeçer:0 384 215 39 48 Bölüm Başkanı:Doç. Dr. Ahmet OĞUZ Telefon:0 384 228 11 00/13030 Elmek (e-mail): ahmetoguz@nevsehir.edu.tr Bölüm AKTS/DS Koordinatörü :Arş. Gör. A. Gökçe ÖZCAN Telefon:0 384 228 11 00/13131 Elmek (e-mail): almila.özcan@hotmail.com