Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRKÇE EĞİTİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kuruluş

Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı bünyesinde kurulmuş ve yüksek lisans öğrencilerinin kabulüne başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Türkçe Eğitimi alanında Yüksek Lisans (Bilim Uzmanı) diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Yüksek Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Yüksek lisans programı için belirtilen alanlarda lisans diploması (mezuniyet notu), ALES ve yabancı dil puanının hesaplanarak sıralaması yapılan adaylardan ilana çıkılan sayı miktarında asıl ve yedek olmak üzere öğrenci kabulü yapılmaktadır. Kayıt için gerekli belgeler şunlardır: 1- Lisans Diploması, 2- ALES Sonuç Belgesi, 3- Nüfus Cüzdanının veya T.C. Kimlik Kartının aslı, 4- Yabancı Dil Belgesi (ÜDS, KPDS, YDS vs.), 5- Askerlik Durum Belgesi, 6- Öz Geçmiş


Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir öğrencinin, enstitüye asıl öğrenci olarak kaydolmadan önceki son dört yarıyıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından asıl veya özel öğrenci olarak alıp başardığı dersler veya lisans öğrencisi iken lisansüstü programlardan alıp başardığı dersler, danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kayıtlı olduğu programa aktarılabilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 90-120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 120 AKTS ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Türkçe Eğitimi alanında Yüksek Lisans (Bilim Uzmanı) diploması verilir.


Program Profili

Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programımız, alanında uzman akademisyenlerden oluşmakta ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Amaç öğrenciyi analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir eser üretebilme, bildiklerini aktarabilme bilgi ve becerisine sahip yüksek lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan bireyler olarak yetiştirmek; öğrencilerin daha sonra karşılaşacakları mesleki yaşamlarında başarılı olmalarını, gerek kamu gerekse özel sektörde Türkçe Eğitimi uzmanı (öğretmen / öğretim elemanı) olarak çalışmalarını yetkin bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamaktır.


Program Çıktıları

PÇ-1 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, Türkçe eğitimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir; bu bilgilerini geliştirir ve derinleştirir.
PÇ-2 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerde çalışan insanlarla ortak çalışmalar yürütür.
PÇ-3 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır; bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
PÇ-4 Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
PÇ-5 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
PÇ-6 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
PÇ-7 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
PÇ-8 Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır ve(ya) liderlik yapar.
PÇ-9 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
PÇ-10 Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
PÇ-11 Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
PÇ-12 Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler; bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
PÇ-13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ-14 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal / uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
PÇ-15 Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ-16 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar; bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
PÇ-17 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
PÇ-18 Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
PÇ-19 Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
PÇ-20 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Mezunların İstihdam Profili

Bu program mezunları, yabancı dil puanı vb. koşulları sağlamaları durumunda üniversitelerin Türkçe Eğitimi anabilim dallarında, Türk Dili bölümlerinde öğretim elemanı olarak görev alabilmektedirler. Aynı zamanda akademik kariyer yapabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar ALES sınavından geçerli not almaları ve İngilizce dil yeterliğine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TRE 501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 9
TRE 100 Seçmeli Ders Havuzu 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 21
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TRE 502 ANABİLİM DALI SEMİNERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
TRE 200 Seçmeli Ders Havuzu 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 24
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TRE 803 TEZ ÇALIŞMALARI 0 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 20
TRE 801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 10
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TRE 804 TEZ ÇALIŞMALARI 0 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 20
TRE 802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 10
Toplam:
30

Seçmeli Ders Havuzu 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TRE 505 ANLAMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
TRE 503 DİL BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
TRE 509 DİL EDİNİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
TRE 511 METİN TÜRLERİNE DAYALI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
TRE 513 TÜRKÇE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
TRE 515 TÜRKÇENİN KAYNAKLARI 1 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
TRE 507 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7

Seçmeli Ders Havuzu 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TRE 506 ANLATMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TRE 512 ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TRE 518 DİL VE KÜLTÜR 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TRE 514 DİLBİLİM VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TRE 510 İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TRE 504 TEMEL İSTATİSTİK TEKNİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TRE 508 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE MATERYAL TASARIMI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TRE 516 TÜRKÇENİN KAYNAKLARI 2 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında ders kaydı yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az % 70`ine, uygulamaların en az % 80`ine devam etmesi gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı % 40, dönem sonu sınavının katkısı % 60’tır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.


Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Türkçe Eğitimi Bilim Dalında eğitim-öğretim faaliyetleri 2 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi ile yürütülmektedir. Dersler, Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan, bilgisayar ve projeksiyon cihazı ile donatılmış sınıflarda yürütülmektedir. Ayrıca öğrenciler, gün boyunca açık olan bilgisayar laboratuvarından ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler.


Adres ve İletişim Bilgileri

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı 50300 Merkez / NEVŞEHİR Telefon Numarası: 0 384 228 10 00 / Dahili: 21012 Faks Numarası: +90 (384) 228 10 40 El-mek: muratsengul@nevsehir.edu.tr