Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ENSTİTÜSÜ / ALEVİ VE BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ(DOKTORA)

Kuruluş

Alevi Bektaşi Kültürü Anabilim dalı doktora programı Sosyal Bilimler Enstitüsü altında 2020- 2021 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

TURİZM ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ / GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (DOKTORA) Kuruluş Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim dalı doktora programı Sosyal Bilimler Enstitüsü altında 2018- 2019 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir. Kazanılan Yeterlilik Toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden 75 not ortalaması elde eden öğrencilere Alevi Bektaşi Kültürü alanında doktora diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Alevi Bektaşi Kültürü doktora derecesi


Kabul ve Kayıt Şartları

Programa başvuracak adayların, Üniversitelerarası Kurul’ca çıkartılan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve T.C. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince tespit edilmiş genel kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir. Bu yönetmeliğe göre, programa başvurabilmek için adayların başvurduğu ilgili alanda Fen-Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, İlahiyat fakültesi, İslami İlimler fakültelerinin ilgili bölümleri yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM’ce merkezi olarak yapılan Ales-Sözel puan türünden en az 70 alması gerekmektedir. Ayrıca, doktora programlarına başvuranların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakat sınavının %20’si alınır. Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla doktoraya başvuracaklar için toplam puanın hesaplanmasında lisans not ortalaması kullanılır. Mülakat sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almak şartıyla toplam puanın 60’dan az olmaması gerekir. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı daha yüksek olan aday tercih edilir Yurt dışındaki üniversitelerden gelen öğrencilerin eğitim gördükleri programların denkliği YÖK tarafından kabul edilmişse Alevi Bektaşi Kültürü Doktora Programına (daha sonra kendileri için uygun görülen hazırlık eğitim-öğretimi ve dersleri almak şartıyla) başvurabilirler.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Doktora mezunu öğrenciler alan ile ilgili tüm seviyelerde istihdam imkanına sahiptirler


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca, doktora programı, ilgili alanda yüksek lisans diplomasına sahip olan doktora öğrencileri için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Doktora derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler (dersin kodu, içeriği ve kredisi) aşağıda belirtilmiştir.


Program Profili

rogramımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Amaç öğrenciyi analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir eser üretebilme, bildiklerini aktarabilme bilgi ve becerisine sahip doktora programı mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan bireyler olarak yetiştirmektir. İstenilen, öğrencilerin daha sonra karşılaşacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını; gerek kamu gerekse özel sektör alanında istedikleri çalışmayı sürdürebilmeyi sağlamaktır.


Program Çıktıları

PÇ-1 Alanındaki lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
PÇ-2 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.
PÇ-3 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır.
PÇ-4 Alanla ilgili uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-5 Alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri anlatır.

TYYÇ-Program Çıktıları Matrisi

Bu program mezunları, resmi ve özel kurumlarda görev yapabilmektedirler. Akademik kariyer yapabilmektedirler. Bunların yanı sıra yazılı ve görsel medyada ve diğer kamu kurumlarında memur olarak çalışmaktadırlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar öğretim üyesi olmaya hak kazanırlar.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
HBABD-601 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 6
Seçmeli 1 Seçmeli Ders Havuzu 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 24
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
HBABD-602 ANABİLİM DALI SEMİNERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
Seçmeli 2 Seçmeli Ders Havuzu 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 24
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
HBABD-903 TEZ ÇALIŞMALARI I 0 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 24
HBABD-901 UZMANLIK ALAN DERSİ I 4 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 6
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
HBABD-904 TEZ ÇALIŞMALARI II 0 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 24
HBABD-901 UZMANLIK ALAN DERSİ II 4 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 6
Toplam:
30

5. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
HBABD-904 TEZ ÇALIŞMALARI III 0 Saat 1 Saat 3 Güz Zorunlu 24
HBABD-902 UZMANLIK ALAN DERSİ III 4 Saat 0 Saat 3 Güz Zorunlu 6
Toplam:
30

6. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
HBABD-904 TEZ ÇALIŞMALARI IV 0 Saat 1 Saat 3 Bahar Zorunlu 24
HBABD-902 UZMANLIK ALAN DERSİ IV 4 Saat 0 Saat 3 Bahar Zorunlu 6
Toplam:
30

7. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
HBABD-904 TEZ ÇALIŞMALARI V 0 Saat 1 Saat 4 Güz Zorunlu 24
HBABD-901 UZMANLIK ALAN DERSİ V 4 Saat 0 Saat 4 Güz Zorunlu 6
Toplam:
30

8. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
HBABD-904 TEZ ÇALIŞMALARI VI 0 Saat 1 Saat 4 Bahar Zorunlu 24
HBABD-902 UZMANLIK ALAN DERSİ VI 4 Saat 0 Saat 4 Bahar Zorunlu 6
Toplam:
30

Seçmeli Ders Havuzu 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
HBABD-609 ALEVİLİK ÖĞRETİSİ VE TARİHİ TEMELLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
HBABD-607 ALEVİLİK-BEKTAŞİLİKTE KAVRAMLAR VE TERİMLER -I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
HBABD-611 EDEBİ TASAVVUF METİNLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
HBABD-603 TÜRK MİTOLOJİSİ –I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6

Seçmeli Ders Havuzu 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
HBABD-610 ALEVİLİK ÖĞRETİSİNİN GÜNÜMÜZ YORUMLARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
HBABD-608 ALEVİLİK-BEKTAŞİLİKTE KAVRAMLAR VE TERİMLER -II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
HBABD-612 ERDEBİL OCAĞI VE SAFEVî DEVLETİ ÇERÇEVESİNDE KIZILBAŞLIK 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
HBABD-604 TÜRK MİTOLOJİSİ –II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.


Mezuniyet Şartları

Öğrencilerin Alevi Bektaşi Kültürü doktora programından mezun olabilmeleri için minimum 240 AKTS derslik krediyi başarmış olmaları, doktora yeterlilik sınavından başarılı olmaları, bitirme tezinin hazırlayıp savunmaları ve mezuniyet için en az 75 ortalamaya sahip olmaları gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam zamanlı


Bölüm Olanakları

Önerilen doktora programının açılması durumunda yeni fiziki alanlara (derslik, laboratuvar vb.) ihtiyaç duyulmayacak, öğrenim mevcut fiziki olanaklarla kolaylıkla sürdürülebilecektir. Fiziki altyapı (SBE): İdari Alanlar (Aşağıdaki alanların tümü internet ağına bağlıdır): Mevcut Kapalı Alanlar Müdür Odası, Müdür Yardımcıları odası : 110m2 Müdür Sekreteri Odası : 20m2 Enstitü Sekreteri Odası : 30m2 Öğrenci İşleri Bürosu : 40m2 Mali İşler Bürosu : 40m2 Öğretim Elemanları Odaları : 100m2 Toplantı Salonu : 120m2 Eğitim Alanları (İlgili doktora programının öğreniminde kullanılacak): Laboratuarlar : 190m2 (6 Adet) Kütüphane/Dokümantasyon Merkezi : 250m2 (2 Adet) Derslikler : 2700m2 (30 Adet) Diğer Alanlar (Koridorlar, Tuvaletler vs) : 1305M2 Öğretim yapılacak programlara uygun eğitim materyali 3 Adet Renkli Televizyon 3 Adet Video 5 Adet Fotokopi Makinesi 6 Adet Projeksiyon Makinesi 2 Adet Baskı Makinesi 1 Adet Scanner 11 Adet Bilgisayar Yazıcısı 7 Adet İdari İşlerde kullanılan Bilgisayar 6 Adet Sınıflarda kullanılan Bilgisayar 1 Adet Toplantı Salonunda kullanılan Bilgisayar 119 Adet Öğrenci Bilgisayar Laboratuarında kullanılan Bilgisayar


Adres ve İletişim Bilgileri

2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Nevşehir Üniversitesi Yerleşkesi 50300 Nevşehir Tel: 0 384 228 10 00 Faks: 0 384 228 10 43 E-Posta: hacibektasvelienstitu@nevsehir.edu.tr