Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / COĞRAFYA (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 17 Mayıs 2007 tarih ve 5662 sayılı kanunla kurulmuştur. Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Coğrafya Bölümü 2015 yılında kurulmuştur. 2017 yılında yüksek lisans öğrencilerinin kabülüne başlamıştır.


Kazanılan Yeterlilik

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Coğrafya alanında Yüksek Lisans (Bilim Uzmanı) diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Yüksek Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Yüksek lisans programı için belirtilen alanlarda lisans diploması(mezuniyet notu), ALES ve yabancı dil puanının hesaplanarak sıralaması yapılan adaylardan ilana çıkılan sayı miktarında asıl ve yedek olmak üzere öğrenci kabulü yapılmaktadır. Kayıt için gerekli belgeler; 1 – Lisans Diploması, 2 – ALES Sonuç Belgesi. 3 - Nüfus Cüzdanının aslı 4 - Yabancı Dil Belgesi ( ÜDS, KPDS v.s) 5 - Askerlik Durum Belgesi. 6 - Özgeçmiş


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Coğrafya Anabilim Dalında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve en az 24 kredi alması gerekir. Ders dönemini bitirdikten sonra tez hazırlaması gerekir


Program Profili

Yüksek Lisans programlarında öğrencilerin ilgili program alanında en güncel bilgilerle donatılması ve var olan bilgilerin yenilenmesi amaçlanmaktadır. Programın hedefi; analiz ve problem çözme yeteneği gelişmiş, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, etkili ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen, takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen, inisiyatif alan, riski ve değişimi yöneten ve bütün bunları yaparken iş etiği çerçevesinde hareket eden kaliteli iş gücü yetiştirmektir. Bu program ile öğrenciler global bir anlayış içinde işletmeleri çevreleyen faktörleri kavrama olanağı elde edecekler ve hem kişisel hem de profesyonel anlamda farklılık yaratma konusunda önemli adımlar atmış olacaklardır. Program sonunda öğrenciler gerek Türkiye genelinde, gerekse tüm dünyada kendi alanlarında görev alabilmek üzere, sağlam bir temel kazanmaktadırlar.


Program Çıktıları

PÇ-1 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
PÇ-2 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
PÇ-3 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
PÇ-4 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
PÇ-5 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
PÇ-6 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
PÇ-7 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
PÇ-8 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
PÇ-9 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
PÇ-10 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
PÇ-11 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
PÇ-12 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
PÇ-13 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PÇ-14 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PÇ-15 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
PÇ-16 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Mezunların İstihdam Profili

Coğrafya bölümünden mezun olanlar arazi gözlemi, arazi kullanımı planlama, bölge planlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevre Bilimi, harita çizimi, harita kütüphanesi, uzaktan algılama, hava fotoğrafı yorumlama, kartografya, eğitim, uluslararası ilişkiler, jeopolitik, pazarlama analizi, rekreasyon kaynakları planlama, sağlık koruma planlama, su kaynakları yönetimi, şehir planlama, toplum uzmanlığı, toprak bilimi, ulaşım planlaması ve yer bilimi alanlarında çalışabilmektedir. Ayrıca bölümün mezunları kamuda ve özel sektörde eğitim kurumlarında çalışma imkanına sahiptirler. Aynı zamanda, akademik çalışma yapmak isteyenler kendi branşlarında yüksek lisans ve doktora yapma imkânına sahiptir. Lisansüstü eğitim görmüş öğrenciler çeşitli üniversitelerde akademik personel olarak görev yapabilmektedir.


Üst Derece Programlarına Geçiş

üksek Lisans Programını bitiren öğrenciler alanlarında öğretmen ve akademisyen olabilmektedir. Bunun yanı sıra arazi gözlemi, arazi kullanımı planlama, bölge planlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevre bilimi, harita çizimi, harita kütüphanesi, uzaktan algılama, hava fotoğrafı yorumlama, kartografya, eğitim, uluslararası ilişkiler, jeopolitik, pazarlama analizi, rekreasyon kaynakları planlama, sağlık koruma planlama, su kaynakları yönetimi, şehir planlama, toplum uzmanlığı, toprak bilimi, ulaşım planlaması ve yer bilimi alanlarında çalışabilmektedir.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
COG 509 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 6
COGSEC 1 Yüksek Lisans Güz Dönemi Seçmeli Dersleri - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 24
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
COG 504 ANABİLİM DALI SEMİNERİ 0 Saat 3 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
COGSEC 2 Yüksek Lisans Yaz Dönemi Seçmeli Dersleri - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 24
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
COG 803 TEZ ÇALIŞMALARI I 0 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 24
COG 801 UZMANLIK ALAN DERSİ- I 4 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 6
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
COG 804 TEZ ÇALIŞMALARI-II 0 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 24
COG 802 UZMANLIK ALAN DERSİ- II 4 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 6
Toplam:
30

Yüksek Lisans Güz Dönemi Seçmeli Dersleri

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
COG 541 ÇAĞDAŞ COĞRAFİ DÜŞÜNCE 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
COG 545 FİZİKSEL JEOLOJİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
COG 517 KARST TOPOGRAFYASI ARAŞTIRMALARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
COG 541 TARİHİ COĞRAFYA'YA GİRİŞ VE KAVRAMLAR 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
COG 531 TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6

Yüksek Lisans Yaz Dönemi Seçmeli Dersleri

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
COG 524 ÇOCUK VE GENÇ COĞRAFYALARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
COG 542 JEOLOJİK MİRAS 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
COG 54O KAPADOKYA BÖLGESİNİN TARİHİ COĞRAFYASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
COG 520 KORUNAN ALANLAR VE KORUMA STATÜLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
COG 516 TOPRAK EROZYONU 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
COG 522 TURİZM VE KALKINMA 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır.


Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve yük. lisans tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Coğrafya Bölümünde teorik derslere yönelik olarak, bilgisayar, projeksiyon ve benzeri multimedya donanımlarına sahip yeterli sayıda sınıf bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bölüm, teorik derslerin uygulamalarını yapmak üzere çeşitli materyallerin ve görsellerin bulunduğu öğrencilere açık bir Coğrafya laboratuvarına ve bilgisayar teknolojilerinin Coğrafya Biliminde kullanımıyla ilgili becerilerin öğrencilere kazandırılmasına yönelik olarak hazırlanmış bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) laboratuvarına sahiptir. Bölümün akademik kadrosu, bir profesör, üç doçent, iki doktor öğretim üyesinden oluşmakta, ayrıca bölümde iki adet idari personel hizmet vermektedir.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres :Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı , 50300, NEVŞEHİR Web Adresi : http://sbe.nevsehir.edu.tr/ Tel : 0-384-228 10 00/2360 Faks : 0-384- 228 10 39