Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK HALK BİLİMİ

Kuruluş

2018-2019 eğitim-öğretim yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı kurularak yüksek lisans programına öğrencilerinin kabulüne başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Türk Halk Bilimi alanında Yüksek Lisans (Bilim Uzmanı) diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Yüksek Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Yüksek lisans programı için belirtilen alanlarda lisans diploması (mezuniyet notu), ALES ve yabancı dil puanının hesaplanarak sıralaması yapılan adaylardan ilana çıkılan sayı miktarında asıl ve yedek olmak üzere öğrenci kabulü yapılmaktadır. Kayıt için gerekli belgeler; 1 – Lisans Diploması, 2 – ALES Sonuç Belgesi. 3 - Nüfus Cüzdanının aslı 4 - Yabancı Dil Belgesi ( ÜDS, YDS, YÖKDİL vs.) 5 - Askerlik Durum Belgesi. 6 - Özgeçmiş


Önceki Öğrenimin Tanınması


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 120 AKTS ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Türk Halk Bilimi alanında ( Bilim Uzmanı) Yüksek Lisans diploması verilir.


Program Profili

Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Anabilim dalımızın çalışma alanları Türk Halk Bilimi alanını kapsamaktadır. Amaç öğrenciyi analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir eser üretebilme, bildiklerini aktarabilme bilgi ve becerisine sahip yüksek lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan bireyler olarak yetiştirmektir. İstenilen, öğrencilerin daha sonra karşılaşacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını; gerek kamu gerekse özel sektör alanında istedikleri yerlerde kültürel miras ve yönetimi alanında çalışmalarını sürdürebilmeyi sağlamaktır. Aynı zamanda öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde yetenekli ve donanımlı birer uzman olarak yetiştirmektir.


Program Çıktıları

PÇ-1 Türk Halk Bilimi tezli yüksek lisans programı mezunları, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgiye sahip olurlar.
PÇ-2 Halkbilimine dair belli başlı teorileri ve uygulamaları öğrenmiş olacaklardır.
PÇ-3 Halkbilimi teori ve kuramlarını epistemolojik temelleri ile öğrenerek mesleki yaşamlarında topladıkları malzemeye uygulayabileceklerdir.
PÇ-4 Halk kültürüne dair geliştirilen yaklaşım ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaklar ve bu yöntemlere uygun ders planları ve aktiviteleri hazırlayıp uygulayabileceklerdir.
PÇ-5 Türk Halk Bilimi tezli yüksek lisans programı mezunları, halk bilgisi ürünlerinin yaratım, aktarım ve icra süreçlerini kavrayarak halk hayatına ilişkin değişim-dönüşümleri çözümleyeceklerdir.
PÇ-6 Türk halk bilgisi alanındaki kuram ve yöntemler konusunda yüksek seviyede bilgi sahibidirler ve bu alandaki problemlere metodolojik ve analitik bir şekilde yaklaşıp çözüm önerisi sunabilirler.
PÇ-7 Topluma dair bilgi üretirler ve ürettikleri bilgiyi karşılaşılan ekonomik, sosyal ve teknolojik problemlerin çözülmesinde kullanırlar.
PÇ-8 Kültüre ait temel unsurları çözümleyebilecek ve bunlardan elde ettikleri çıkarımlarla toplumun kimliğini koruyan bilgi kanallarının korunmasında aktif rol alarak toplumsal kimliğimizin korunmasına hizmet edeceklerdir.
PÇ-9 Kültürler arası iletişim kurmada, farklı kültürlerin algılanmasında ve yorumlanmasında gereken donanımı kazanarak bunları kullanabileceklerdir.
PÇ-10 Yapılan özgün akademik çalışmalarla Türk Halk Bilimi disiplinine yenilik getirebilecek bilimsel sonuçlara ulaşabilirler.
PÇ-11 Alanıyla ilgili karşılaştığı problemlerin çözümünde bilgisayar teknolojilerini kullanır.
PÇ-12 İlgi alanında veya toplumun diğer kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanarak profesyonel düzeyde eleştirel olarak iletişim kurabilir.
PÇ-13 Bir yabancı dil kullanarak alana ait konularda meslektaşlarıyla iletişim kurabilir.
PÇ-14 Alanıyla ilgili çalışmalara katılır.
PÇ-15 Mesleki gelişmeleri izler ve bu gelişmelere katkı sağlar.
PÇ-16 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
PÇ-17 Sahada derleme, gözlem ve anket çalışmaları yapar.
PÇ-18 Alanıyla ilgili edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında uygular.
PÇ-19 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
PÇ-20 Alanıyla ilgili sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır ve bu tür etkinlikleri düzenler.
PÇ-21 Alanıyla ilgili yaptığı çalışmaları ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
PÇ-22 Beşerî bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihî ve kültürel mirasa sahip çıkar.
PÇ-23 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
PÇ-24 Bilimsel bilgiyi açık ve yetkin biçimde aktarabilir.
PÇ-25 Sanatsal ve sportif konulara ilişkin bireysel yeteneklerini geliştirir.

Mezunların İstihdam Profili

Bu program mezunları, yazılı ve görsel medyada, turizm ve pazarlama alanında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarında uzman olarak çalışmaktadırlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Türk Halk Bilimi doktora programında öğrenim görebilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
THB 503 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 6
THB 501 HALKBİLİMİ TEORİ VE YÖNTEMLERİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 6
SEÇ-1 SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 18
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
THB 504 ANABİLİMDALI SEMİNERİ 0 Saat 3 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
THB 502 HALKBİLİMİ TEORİ VE YÖNTEMLERİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
SEÇ-2 SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 18
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
THB 803 TEZ ÇALIŞMASI 0 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 24
THB 801 UZMANLIK ALAN DERSİ 3 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 6
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
THB 804 TEZ ÇALIŞMASI 0 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 24
THB 802 UZMANLIK ALAN DERSİ 3 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 6
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS HAVUZU 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
THB 529 ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
THB 519 ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
THB 521 DERLEME ÇALIŞMALARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
THB 523 GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
THB 525 HALK EDEBİYATINDA TÜR VE ŞEKİL 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
THB 513 KÜLTÜR EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
THB 505 ORTA ASYA TÜRK KÜLTÜRÜ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
THB 515 TÖRE VE GELENEKLER I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
THB 527 TÜRK DESTAN ARAŞTIRMALARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
THB 507 TÜRK HALK EDEBİYATININ ANLATIM TÜRLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
THB 511 TÜRK HALK MİZAHI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
THB 517 TÜRK İNANÇ SİSTEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
THB 509 TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TEMEL YAZILI KAYNAKLARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6

SEÇMELİ DERS HAVUZU 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
THB 532 ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
THB 512 ÂŞIK TARZI HİKÂYE GELENEĞİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
THB 514 CÖNKLER VE MECMUALAR 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
THB 518 DEDE KORKUT KİTABI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
THB 524 HALK ŞİİRİNİN KADROSU 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
THB 526 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK DESTANLARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
THB 506 KÜLTÜR ORTAMLARI VE FOLKLOR 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
THB 508 ORTA ASYA TÜRK KÜLTÜRÜ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
THB 520 RİTÜEL, ŞENLİK VE FESTİVALLER 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
THB 510 SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS VE MÜZECİLİK 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
THB 516 TÖRE VE GELENEKLER II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
THB 530 TÜRK HALK EFSANELERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
THB 528 TÜRK HALK HEKİMLİĞİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
THB 522 XX.YÜZYIL TÜRK HALK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Mezuniyet Şartları


Çalışma Şekli


Bölüm Olanakları


Adres ve İletişim Bilgileri